top of page

Partisk domstolsordning klaget inn for EuroparådetI nettavisen E24 ble det tidligere denne uken skrevet om partiske arbeidsrett-dommere, et rettssikkerhetsforhold som nå klages inn for Europarådet. Ifølge klageren, Bedriftsforbundet SMB (SmåogMellomstoreBedrifter), får LO og NHO oppnevnt lojale meddommere som gjennomgående dømmer i deres favør i arbeidsrettssaker. Med klagen håper Bedriftsforbundet at Europarådet stanser denne praksisen i vårt rettssystem. De synes nemlig det er veldig viktig at domstolene i Norge er uavhengig, og ikke føler lojalitet til noen av partene i sakene som behandles.


I klagen skriver Bedriftsforbundet om at LO og NHO, har hatt tingrettens meddommere på sin side i flere arbeidsrettssaker. Bedriftsforbundet sier ikke at LO eller NHO har brutt norsk lov, men at Norge bryter med europeiske krav til uavhengige domstoler. De mener ordningen er utdatert, og bør avvikles fordi praksisen med oppnevnelse av meddommere i arbeidsrettssaker ikke er uavhengig.


Både LO og NHO avviser påstandene. NHO mener for eksempel at det ikke er grunnlag for å si at ordningen er uten tilstrekkelig uavhengighet, og at den fungerer etter hensikten. NHO synes også det er naturlig at LO og de selv, som de mest representative partsorganisasjonene, har mulighet til å foreslå dommere. Det er likevel domstolsadministrasjonen som foretar den endelige utnevnelsen. I tillegg inneholder lovgivningen habilitetsregler, som også skal sikre meddommeres nødvendige objektivitet.


Min erfaring med arbeidsrett og domstolenes saksbehandling, begrenser seg til varslingssaker. Gjennom alle de varslingssakene jeg har omtalt, er det imidlertid meget som kommer frem om domstolenes evne og vilje til uavhengighet og objektivitet. Det begrenser seg heller ikke til tingrettens meddommere, men gjelder i enda større grad fagdommerne selv og dessuten like mye på lagmannsrettsnivå som i de lavere rettsinstansene. Min oppfatning er at dersom dommere generelt beviselig ikke lar lovverket avgjøre i varslingssaker, hvorfor skulle de da gjøre det i andre arbeidsrettslige saker?


Ettersom det er slik at domstolene som regel utnevner partenes forslag til såkalte «arbeidslivskyndige» meddommere, kan Bedriftsforbundets klage muligens ha et poeng. Det ville ikke minst være bra om LO og spesielt NHO, fikk redusert sin allestedsværende samfunnsinnblanding.


Som bidrag til å få dommere i Norges domstoler til å følge lovverket og ikke sine egne subjektive holdninger, er imidlertid Bedriftsforbundets klage mest som et forsøk på å slukke flammen i en bøtte i et kott, hvor hele bygningen står i brann.


God søndag!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page