top of page

En klage behandles


"Pessimisten klager over vinden, optimisten tror den skifter retning, realisten justerer seilene."

~ William Arthur Ward ~


Kapittel 1

I de kommende ukene ønsker jeg å avdekke utviklingen rundt en klage jeg i slutten av januar sendte til Advokatforeningen. Klagen gjaldt det forhold at advokatfirmaet Grette ulovlig beholdt lydfilene fra de konfidensielle intervjuene som ble gjort ifm deres «granskning» av varslingen. I tillegg er det meget som tyder på at lydfilene havnet hos styreleder Lindis Evja i Fretex Norge AS, i god tid før rettsaken mellom Fretex og meg i midten av januar. Dersom Advokatforeningen skulle konkludere i tråd med mine påstander, vil advokatfirmaet Grette måtte svare for brudd på kontraktsvilkår jf. granskningen og brudd på GDPR (personvernlovgivning). Kan hende vil Advokatforeningen også omtale Fretex Norge og styrelederens helomvending i hvorvidt hun har eller har hatt disse lydfilene i sin besittelse.

Som det fremgår av det over, har jeg ennå ikke mottatt noen endelig konklusjon fra Advokatforeningen. Det er kanskje flere enn meg som undres om jeg kan forvente en objektiv vurdering fra advokatbransjens eget organ? Tja, hva annet kan man gjøre enn å optimistisk tro at vinden skifter retning? På tide å få litt medvind. Inntil videre har jeg tenkt å bruke de neste søndagene til å avdekke korrespondansen mellom Advokatforeningen, advokatfirmaet Grette og undertegnede i prosessen rundt klagen. Meningen er at jeg som naturlig slutt i denne lille føljetongen, skal kunne legge frem foreningens konklusjon.

Først ut er klagen som i to eksemplarer må sendes pr. brev;


Til Advokatforeningen Oslo, 29. januar 2019 Vil med dette be om Advokatforeningens vurdering av advokatfirmaet Grettes saksbehandling i en varslingssak mellom undertegnede og min arbeidsgiver Fretex. Hovedforhandlinger i tvisten ble gjennomført i perioden 14-28 januar 2019 og kjennelse forventes i uke 7. Kort oppsummering saksforhold; Som tidligere styremedlem i Fretex Norge AS varslet jeg om at konsernleder og styreleder handlet i strid med arbeidsmiljøloven da en ansatt ble presset ut av sitt arbeidsforhold. Min varsling medførte etter hvert en granskning som skulle utføres av virksomhetens varslingskanal, advokatfirmaet BDO. BDO måtte trekke seg fra granskningen etter at styrelederen i Fretex insinuerte at granskningsleder E. Grimstad hadde en relasjon til meg. Etter et styremøte ble det bestemt at etterfølgende og nytt granskningsorgan skulle representeres av advokatfirmaet Grette. Oppdragsavtalen omfattet blant annet undersøkelser av og intervju med alle styremedlemmene. (V1) I strid med styrets vedtak og oppdragsavtalen mellom advokatfirmaet Grette og Fretex, har Grette overgitt alt underlagsmateriale til styreleder. Styreleder er en del av min motpart i rettssaken og materialet ble gitt min motpart mange måneder forut for hovedforhandlingene. Dette materialet bestod i tillegg av lydfiler fra alle intervjuene Gretteadvokatene Bjønnes Jacobsen og Kambestad foretok av ansatte og styremedlemmer. Det fremgår av prosesskriv fra motpart at styreleder var i besittelse av disse lydfilene til tross for at de skulle vært destruert (V2), men etter at jeg anmeldte Fretex til Datatilsynet for dette forholdet skrev motpartens advokat at Fretex aldri har vært i besittelse av lydfilene likevel (V3). Under rettssaken kom det frem at det nå var Gretteadvokatene Kambestad og Bjønnes Jacobsen som var i besittelse av disse filene (V4). Jeg krevde dermed å få min fil utlevert og fikk kravet oppfylt av advokat Kambestad som leverte den personlig. Jeg reagerer meget sterkt på prosessen og for meg er det liten tvil om at Fretex har fått kopi av filene i forkant av en rettssak mot meg. Og det altså fra et advokatfirma som hadde som oppdrag å granske om det hadde forekommet kritikkverdig atferd fra konsernsjef og styreleder i Fretex. Jeg gjør ellers oppmerksom på at selve rapporten som Grette utarbeidet i juni 2016 fremstår som et bestillingsverk til fordel for de det er varslet på. Professor Gottschalk og andre som har lest rapporten har offentlig uttalt det samme. Advokatfirmaet Grette har ved sin atferd påført meg svært store merbelastninger som varsler. Det å bistå min motpart i forkant av en 14 dagers rettssak med underlag direkte i strid med oppdragsavtale fremstår for meg som handlinger langt utover hva som er akseptabelt. At jeg faktisk fikk overlevert lydfilen min og i tillegg ca. halvannet år etter at den burde og skulle vært destruert, understreker den lovstridige prosess advokatfirmaet Grette har stått for i denne saken. Min kunnskap om overleveringen av disse lydfilene kom med prosesskrivet fra 17. september 2018, dvs. for ca. 4 måneder siden. Se vedlegg for detaljer. Med vennlig hilsen Per-Yngve Monsen
0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page