top of page

En innertier av en spådomFor mer enn tre år siden skrev Monsens Revelje om Jussprofessoren og arbeidsrettseksperten Henning Jakhelln. Jakhelln avfeide allerede før innføringen av varslerbestemmelsene i 2007, at de hadde noen verdi. Etter hans mening hadde de i seg selv ingen kraft.


Jakhelln sa den gang at han med meget tungt hjerte advarte mot å varsle, nettopp fordi prisen man betalte for å si ifra var for høy. Professoren konstaterte at svært mange varslere i stedet ble møtt med gjengjeldelser som mobbing, utfrysing og oppsigelser.


Han var også klar på at det var veldig langt igjen før samfunnet ville få noen «gjennomgripende oppfatning av at det er flott at folk sier fra».


Det Henning Jakhelln sa om framtidsutsiktene for varslingsinstituttet og lovens varslervern står nå mer enn 15 år frem i tid, som en innertier av en spådom.


Etter en gjennomgang av 88 rettsbehandlinger og 36 behandlinger i Diskrimineringsnemnda, har kun 12 behandlinger endt i medhold til varsleren. Etter at Diskrimineringsnemnda pr. 1. juli 2021 fikk myndighet til å behandle saker om gjengjeldelse etter varsling, er fortsatt ingen varslere gitt medhold av dommerne i denne nemnda.


Overveldende mange behandlinger bærer dessuten preg av at de like gjerne kunne vært ført i pennen av arbeidsgivers advokat.


Ser man på domstolenes praksis fra og med januar 2020 hvor varslingsreglene ble endret for å styrke varslervernet, og samtidig legger til grunn Diskrimineringsnemndas varslingsbehandling fra og med deres første sak i 2021, er varslere gitt medhold i kun 3 av 63 behandlinger. Det vil si i mindre enn 5 % av sakene.


Tar man for seg alle 43 retts- og nemndbehandlinger fra januar 2022 og frem til mai i år, har faktisk ingen varslere fått medhold.


Derimot har varslere blitt idømt rekordstore saksomkostninger på over 3 millioner kroner for bare en enkelt rettsinstans. Arbeidstakere kan anskaffe seg bolig for slike summer.


En sentral og påfallende observasjon er dermed at også lovpålagte varsleres mulighet for å vinne frem, som sykepleiere og lærere, avtar i takt med lovendringer hvor hensikten har vært å styrke deres varslervern.


Statistisk sett er det i rettslig sammenheng enda verre å varsle i dag, enn for 15-20 år siden.


God søndag.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page