top of page

Varsleren Malkenes og hans eleverDet er liten tvil om at Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten, og skoleledelsen ved Ulsrud Videregående skole er forpliktet til å foreta undersøkelser rundt Malkenes og hans omtale av en klassetime hvor elevene ble identifisert med hver sin bokstav. Elever fra hans tredjeklasse på skolen skrev deretter til Aftenposten at de følte seg krenket av Malkenes sin omtale og at de ikke kjente seg igjen i beskrivelsen han gav. Det fremgår av de interne retningslinjene i skoleverket at alle har et ansvar for hvordan ytringsfriheten brukes. Spesielt er det viktig å unngå å krenke dem som har mindre makt, eller som er særlig sårbare. Elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert.


Flere debattanter, og kanskje først og fremst juristen Anine Kierulf trekker inn at det ikke er noen automatikk i at dersom man føler seg krenket så er man krenket. For at det skal være en krenkelse er det flere forhold som spiller inn. Juridisk er jo dette rett, men her snakker man om interne retningslinjer hvor det ganske klart går frem at elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert. Så om Malkenes ikke nødvendigvis har krenket elevene etter lovens forstand, har han muligens handlet i strid med virksomhetens interne retningslinjer. Slike retningslinjer, såfremt de ikke er i strid med loven, inntas i arbeidsmiljøloven som et juridisk gyldig dokument. Mobbeombud Kjerstin Owren uttaler at det står enhver fritt til å kritisere systemet vedkommende er en del av, men som ansatt i skolen er man nødt til å forholde seg til et krenket barns eller ungdoms rett til å bli tatt på alvor og få anerkjent sin opplevelse.


Fra mitt ståsted er det klart at Malkenes er en varsler. Han har varslet om alvorlige kritikkverdige forhold som rammer først og fremst elevene på videregående skole, men også lærere og andre som må kjenne på konsekvensene av et lite tilfredsstillende system. At Utdanningsetaten og skoleledelsen har igangsatt undersøkelser som i ytterste konsekvens kan medføre at Malkenes mister sin stilling, er likevel ikke i seg selv et bevis for at Malkenes er utsatt for represalier. Men skulle Malkenes bli oppsagt og/eller undersøkelsen er en av flere prosesser som vederfares Malkenes, kan saken komme i et annet lys. Foreløpig er dette faktisk to forskjellige saker som mange ikke har klart å skille særlig godt imellom. Både skoleledelsen og Utdanningsetaten kunne trolig håndtert det hele med en mer diplomatisk tilnærming og følgelig i større grad unngått å bli stemplet som motstandere av ytringsfriheten.


La det være helt klart; vi trenger slike som Malkenes som tør å si ifra. Resultatet av sakens skjeve gang er tross alt at inntakssystemet han varslet om virkelig har kommet på dagsordenen og at endringer kanskje er rundt hjørnet til det beste for elever, lærere og samfunnet generelt.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page