top of page

Politiets Fellesforbund krever et nasjonalt varslerombudPå Politiets Fellesforbund sine hjemmesider uttaler forbundets leder Sigve Bolstad, at ordningen med lavterskeltilbud for varslere er positiv; «Vi har kommet et godt stykke på vei, men mye gjenstår for et tilstrekkelig varslingsvern og å hente ut den samfunnsmessige gevinsten varsling har» sier han.


Både Politiets Fellesforbund og Unio har i mange år kjempet for et bedre varslervern. Varslere på innsiden kan avdekke kritikkverdige forhold enklere, og langt mindre kostbart enn hva revisjoner og tilsyn kan. Ettersom varsling er et samfunnsøkonomisk godt virkemiddel, trengs det også god beskyttelse av varslerne. Verdien av å ha et uavhengig sted å gå til i varslingssaker, både for varsler og den som varselet eventuelt retter seg mot, kan i mange tilfeller være avgjørende for utfallet av saken.


Situasjonen pr. i dag er at Stortinget har vedtatt å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling. Det er gjennom Diskrimineringsnemnda denne typen tvister skal behandles med virkning fra 1. juli 2021.


Henrik Dahle i Unio ønsker lavterskeltilbudet velkomment, som et ytterligere steg på veien til et fullgodt varslervern. Han undrer seg imidlertid om nemnda har tilstrekkelig bred og sammensatt kompetanse til å behandle varslingssaker, særlig rundt behovet for psykologi og konfliktteori. Ifølge Dahle befinner varslingssaker seg ofte i grenselandet mellom psykologi og jus, og god kunnskap om begge felt er nødvendig for å forstå de mekanismer som settes i sving i varslingssaker.


Så står det å lese i artikkelen at;

«varslervernet er vesentlig styrket de siste fem årene. I tillegg til at arbeidsmiljøloven har fått et helt nytt regelverk om varsling med virkning fra 1. januar 2020, vil innføring av et lavterskeltilbud bidra til et sterkere og mer effektivt varslervern for arbeidstakere.»

Dahle avslutter sine uttalelser med at saker med gjengjeldelse effektivt kan avsluttes gjennom Diskrimineringsnemdas arbeid, uten en etterfølgende rettssak om erstatning og oppreisning. Domstolenes utilstrekkelige ivaretakelse av varslere nevnes raskt i forbifarten.


Sigve Bolstad leder av Politiets Fellesforbund, er tydeligere på hva som skal til. Han sier at;

«Ordningen med lavterskeltilbud er positiv. Vi har kommet et godt stykke på vei, men mye gjenstår for et tilstrekkelig varslingsvern og å hente ut den samfunnsmessige gevinsten varsling har. Det er klart at det må ytterligere forbedringer på plass for at man skal ha trygghet for å ikke oppleve gjengjeldelse, som følge av varsler om kritikkverdige forhold. Politiets Fellesforbund krever derfor at det etableres et uavhengig, nasjonalt varslingsombud.»

For Monsens Revelje er det viktig å få frem at varslervernet ikke på noen måte har blitt styrket de siste fem årene. Det er i virkeligheten kun spikket litt på lovtekst. Disse lovendringene har imidlertid ingen betydning ettersom domstolene ikke har endret en tøddel på sin gjennomgående varslerfiendtlige og lovstridige dømming i slike saker.


Det skapes ellers inntrykk av at nemder og tilsyn verner befolkningen mot samfunnssystemets overgrep. I noen tilfeller er dette ganske reelt. Datatilsynet, konkurransetilsynet og pasientskadenemda er eksempler på tilsyn som fungerer. Imidlertid finnes det også tilsyn og nemder som virker helt mot sin uttalte intensjon. Disiplinærnemda for advokater, og spesielt Dommertilsynet må sies å ligge høyt på denne listen. Her handler det mest om å beskytte advokater og dommere, og det gjør de nærmest over ofrenes lik.


For varslingsinstituttets del vil Diskrimineringsnemdas mandat, mest sannsynlig ende opp uten særlig relevans. Antakelig er det beste man kan håpe på, at nemda i alle fall ikke blir like overgrepsvennlig som Dommertilsynet.


Det hadde vært å foretrekke at domstolenes embetskvinner- og menn kunne straffeforfølges for å handle i strid med sin dommer-ed. Det er imidlertid bare en våt drøm, ettersom landet i det store og hele er styrt av jurister som neppe vil sage over sin egen grønne gren. I likhet med leder av Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad, hevder derfor også jeg at det må etableres et sterkt og uavhengig nasjonalt varslingsombud!


God søndag!

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page