top of page

En underlig varslingshistorie fra atomreaktoren i Halden


"De små nyansene gjør til sist den store forskjellen."

~ Erik Lerdahl ~


I NRK Nyheter 12 mai var det et nyhetsoppslag om hvordan flere forskningsprosjekter ved atomreaktoren i Halden, er misligholdt. Data er etter sigende blitt manipulert, slik at virksomhetens kunder fikk andre konklusjoner enn testresultatene egentlig viste. Det hevdes at denne triksingen ikke ser ut til å innebære noen sikkerhetsmessig risiko, men at det er alvorlig nok ettersom slike funn bidrar til å alvorlig undergrave tilliten til virksomheten og den forskning de selger til kunder rundt om i verden.

Det var Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som i fjor mottok et varsel fra interne varslere om misligholdet. Direktoratet påla deretter Institutt for Energiteknikk (IFE) om å granske saksforholdet. IFE gikk relativt tidlig ut og hevdet at det dreide seg om forskningsjuks, mens det i senere tid også er klart at det har vært planlagt, manipulert og godt skjult juksing det er snakk om. Undersøkelsene involverer prosjekter i tidsrommet 1990 til 2005, og 60 tidligere og nåværende ansatte har blitt intervjuet.

I granskningsrapporten som det undersøkende selskapet Kvamme Associates har skrevet etter sine funn, avdekkes det at minst én person har vært involvert i misligholdet. Trolig på bakgrunn av dette uttaler direktør Huseby i IFE følgende til NRK; «Granskingen fremhever at et enkeltindivid har vært sentral i dette. Jeg kan ikke gå mer inn i det».

Men utenforstående synsere som meg kan tillate oss å spekulere og gruble litt over de forholdene som er avdekket, og de uttalelsene som er avgitt. Mitt inntrykk er at denne IFE-direktøren virker å være noe tidlig ute med sine konklusjoner. Hvorfor han er så raskt ute med dette skjønner jeg etter et lite søk på nettet. Det kommer ikke frem i NRKs eget oppslag at det nettopp er IFE som driftet reaktoren i tiden Kvamme Associates har undersøkt virksomhetens ansatte for forskningsjuks. Ettersom IFE står bak driften, vil det også si at direktør Huseby selv er den ansvarlige lederen for alt som foregår ved atomreaktoren i Halden.

Med min erfaring med næringslivets ledere må jeg innrømme at tilliten til slike uttalelser som IFE-direktøren kommer med under slike omstendigheter, ikke er særlig stor. Og hva betyr nå egentlig bruken av ordet «sentral» i en slik kontekst? Det signaliserer ikke annet enn at flere er involvert, men da kanskje ikke i samme omfang som denne «sentrale» personen. Ettersom jukset med uriktige forskningsresultater synes å være motivert av å selge til virksomhetens kunder, vil jeg anta saken også omhandler mulig bedrageri. Dersom noe slikt har foregått, og kanskje over mange år, i en virksomhet man må gå ut ifra har et særlig strengt regel - og rutineverk, er det vanskelig å se hvordan ansvaret for jukset kan plasseres på en enkelt forsker alene.

Det går frem av oppslaget at granskingen har avdekket alvorlige forhold med risiko for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. Som følge har direktør Huseby og IFE selv besluttet å anmelde forholdet til Økokrim. Men det er min antakelse at dersom Huseby som ansvarlig leder ikke selv hadde gjort dette, så hadde Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gjort det for ham.

Til slutt har jeg noen spørsmål rundt informasjonen NRK-oppslaget avgir, for eksempel;

  • Hvorfor valgte interne ansatte i IFE å varsle Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fremfor til sin egen ledelse, som etter min forstand må bety direktør Huseby og hans stab?

  • Hvordan har det seg at det mulige mangeårige jukset ikke var kjent for Huseby og andre i ledelsen i IFE, før etter at det ble varslet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet? - NRK-oppslaget viser at det var flere ansatte som varslet og ergo visste om jukset. - Det var virksomheten selv som mottok det økonomiske oppgjøret fra de bedratte kundene, og ikke det «sentrale enkeltindividet» direktør Huseby retter søkelyset mot.

  • Hva skulle motivet være for at en enkelt lønnsmottaker på egen hånd velge å bedra virksomhetens kunder, og dessuten velger å skjule dette for sin egen arbeidsgiver? Det er noe som heter «Follow the money», kanskje man skal gjøre det i dette tilfellet også? 

God sommersøndag!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page