top of page

En klage behandles - del 7


"Håpet er lysegrønt"

- Alexander Kielland -Det er mye som taler for at det er komplisert for Advokatforeningens disiplinærutvalg å konkludere i saken om hvorvidt Grette-advokatene Kambestad og Bjønnes-Jacobsen, har misligholdt sine forpliktelser rundt GDPR ved deres håndtering av lydfiler i granskningsoppdraget. Et oppdrag som Fretex-ledelsen altså brukte bortimot 3 millioner kroner av giver og NAV midler på. Nærmere detaljer om saksforholdet er behørig beskrevet i tidligere blogginnlegg med overskriften «En klage behandles».


Som om ikke varslingssaken er nok, begynner jeg virkelig å kjenne på frustrasjon og avmakt også i denne saken. Det er vel så jeg snart bør ta innover meg uttrykket «den lille mann i gata» og hva det innebærer? Kanskje er jeg litt vel treg i oppfattelsen eller muligens bare håpløst håpefull om feil forhold i livet? På et eller annet tidspunkt, om ikke altfor lenge, vil det ganske sikkert avsløres både for meg og for dere som leser min blogg, hvordan det ligger an. Jeg har en stund hatt følelsen av at begge deler er noe jeg sliter med.


Her er epostdialogen med advokatforeningen fra august, det vil si ca. en måned etter at Advokatforeningen skulle ha konkludert;


Jeg tillater meg å purre på konklusjon i klagesak mot advokatene Bjønnes-Jacobsen og Kambestad i advokatfirmaet Grette, jf deres referanser; 278920/278940. Etter hva jeg forstår skal ikke saksbehandling og konklusjon gå utover 6 måneder fra klage ble innsendt. Klagen er av Advokatforeningens disiplinærutvalg mottatt pr. 29.01.2019. Det skulle indikere at endelig konklusjon forelå ved utgangen av juli, men det fremstår ikke som tilfelle. Håper på en snarlig tilbakemelding om når konklusjon vil foreligge.


Advokatforeningens svar påfølgende dag;


Sakene er ikke ferdig behandlet. Gjennomsnittlig behandlingstid er seks måneder. Det er for tiden mange saker under behandling.


Min purring tre uker senere;


Det har nå gått ytterligere tre uker uten at denne saken er ferdig behandlet og det reagerer jeg på.


At Advokatforeningen har mange klagesaker forstår jeg godt, men at alle skal ligge hos de tre oppnevnte advokatene i denne saken, betviler jeg sterkt. Men viktigst er likevel hva advokatforeningen selv legger til grunn i sin saksbehandlingsprosedyre. Følgende avsnitt er hentet fra Advokatforeningens første skriv til de innklagede advokatene Kambestad og Bjønnes-Jacobsen (siste avsnitt side 1 og første avsnitt side 2):


«Klager som fremsettes for disiplinærutvalget forutsettes ferdigbehandlet innen seks måneder fra mottakelsen av klagen. Jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 9 bokstav h. Det forutsettes derfor at saksbehandlingsfristene overholdes. Dersom klagen ikke er ferdigbehandlet eller avvist av disiplinærutvalget innen seks måneder etter at den ble fremsatt, kan klagen bringes inn for Disiplinærnemden. Dette gjelder ikke dersom den lange saksbehandlingstiden skyldes klageren eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid. Jf. advokatforskriften § 5-3.»


Advokatforeningens begrunnelse for at denne saken fortsatt ikke er ferdigbehandlet er at det er mange saker under behandling. Altså at det ikke skyldes verken klageren eller sakens særlige art. Jeg reagerer forøvrig på at det hevdes at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 6 måneder, når det så klart vises til innen seks måneder. Er det slik at jeg nå må bringe saken inn for Disiplinærnemden for å få den videre?


Onsdag 18. september, det vil si 4 dager senere, ble jeg oppringt av en advokatfullmektig i Advokatforeningen. Hun kunne fortelle meg at jeg hadde helt rett. Det er ikke slik Advokatforeningen først hevdet, at det er gjennomsnittlig behandlingstid på 6 måneder som er det førende. Det er derimot slik jeg viste til, altså at saksbehandlingen ikke skal gå utover 6 måneder. Underveis i telefonsamtalen lovet advokatfullmektigen at saken skulle prioriteres og at jeg nok innen en ukes tid skulle motta en endelig konklusjon. 11 dager senere har jeg fortsatt ikke hørt eller sett noe...


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page