top of page

En klage behandles - del 6


"Om du er tålmodig og venter lenge nok, vil vanligvis noe skje, og det vil som regel være noe du ikke liker." 

- Kinky Friedman -


I blogginnlegget fra 12. mai i år skrev jeg «En klage behandles- del 2. Her viste jeg til hvordan en klage på advokater behandles gjennom advokatforeningens oppnevnte disiplinærutvalg. De skriver selv at saksbehandling og konklusjon ikke skal overskride 6 måneder. Min klage på advokatfirmaet Grette ble som tidligere nevnt innlevert 29. januar 2019. Det betyr at advokatforeningen nå er nesten to uker på overtid jamfør en konklusjon. Saken er i seg selv ikke spesielt kompleks. Advokatfirmaet Grette innrømmer at de ikke slettet lydfilene slik det er krav om. Det i seg selv må de selvfølgelig stå til ansvar for, men striden står om advokatfirmaet i tillegg (og enda mer alvorlig) overleverte lydfilene til styret i Fretex Norge AS, og dessuten i forkant av rettssaken.

Styreleder Lindis Evja har gjennom høyesterettsadvokat Weltzien, redegjort for at filene var i Fretexstyrets besittelse høsten 2018. Evja ga uttrykk for at filene, som alt annet ifm. granskningsrapporten og dets underlag, er Fretex sin eiendom. Weltzien viste til at Evja tilbød min advokat å lytte til disse under forutsetning av at jeg ikke var tilstede. Weltzien inviterte min advokat til å gjennomføre dette i NHOs lokaler. Gjennomlyttingen fant aldri sted, da jeg i desember 2018 anmeldte Fretexstyret for brudd på GDPR siden de satt på sensitivt og ulovlig materiale, som blant annet disse lydfilene. Straks de fikk nyss om det hevdet både styreleder Lindis Evja og høyesterettsadvokat Weltzien at de aldri noen gang har hatt lydfilene i sin besittelse.

Advokatforeningens disiplinærutvalg har altså brukt mer enn 6 måneder på å vurdere om advokatfirma Grette faktisk overleverte dette materialet til Fretex. Ett og i alle fall det viktigste spørsmålet de skal ta stilling til, er om høyesterettsadvokat Weltzien skrev usannheter og direkte fantaserte da han gjennom flere prosesskriv informerte og beskrev både for min advokat og for tingretten, at Fretex hadde lydfilene høsten 2018.

Det var tingretten som beordret Weltzien til å skaffe frem lydfilene. Dersom disiplinærutvalget mener det er sannsynlig at Fretex aldri fikk dette materialet av Grette, så må de samtidig erkjenne at Weltzien har stått for alvorlige brudd på god advokatskikk ved å forlede motpart og oppdragsgivende domstol om de faktiske forhold rundt lydfilene. Advokatfirmaet Grette skrev dessuten til disiplinærutvalget at Weltzien aldri henvendte seg til dem om saken. Dersom man skal tro advokatfirmaet på dette, bekrefter de bare at Weltzien mest sannsynlig allerede hadde tilgang til materialet gjennom styreleder Lindis Evja.

I denne saken hvor disiplinærutvalget skal legge til grunn hva som er mest sannsynlig og ikke hva som er uomtvistelig bevist (som i straffesaker), er det uforståelig om deres konklusjon skulle ende med å renvaske advokatfirmaet Grette. Men nå som de allerede har overskredet eget tidsfrist for konklusjon overmannes jeg av tvil. Er denne sendrektigheten et tegn på at man arbeider for å få både advokatfirmaet Grette og høyesterettsadvokat Weltzien av kroken?

Det er imidlertid ganske vanskelig å få til. Advokatfirmaet Grette har uansett innrømmet manglende sletting, og det er beviselig blant annet fordi jeg og andre mottok kopier så sent som under rettssakens siste dager i januar i år. Men det spesielle i saken er at enten har advokatfirmaet Grette også overlevert lydfilene, eller så har høyesterettsadvokat Weltzien gjennom flere prosesskriv og eposter ført både domstol og meg som Fretex sin motpart, bak lyset. Om det forholder seg på den ene eller andre måten, så er begge parters mulige handlinger uansett grove brudd mot god advokatskikk. For min del sitter det langt inne å tro at en høyesterettsadvokat skal risikere bevillingen ved å bevisst fantasere og skrive usant om et oppdrag han faktisk fikk av domstolen i forbindelse med en rettssak. Det finnes ingen rasjonell grunn til å gjøre noe slikt og derfor er det svært usannsynlig. Det er imidlertid ikke like usannsynlig at advokatfirmaet Grette, som mottok nærmere 3 millioner kroner for å utarbeide en 140 siders jukserapport rundt varslingen, ikke overleverte rubb og stubb av sensitiv informasjon til styreleder Evja i Fretex, og det lenge før høsten 2018.

Til tross for det sannsynlige scenarioet som har utspilt seg, kjenner jeg mer og mer på at når Advokatforeningens disiplinærutvalgs konklusjon omsider foreligger, så vil jeg neppe like den.

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page