top of page

En klage behandles - del 5

"Ikke kom trekkende med fakta. Det bare kompliserer saken. "

~ Groucho Marx ~Kapittel 5

Etter mitt siste tilsvar i saken var jeg godt fornøyd og tenkte at advokatfirmaet skulle få problemer med å svare noenlunde fornuftig og tilsynelatende troverdig. Imidlertid hadde jeg ikke ventet at deres siste tilsvar skulle være så kort som det ble. De skriver ganske enkelt;

«Monsens brev bringer ikke noe nytt i saken og vi gir derfor kun en kort kommentar. Lydfilene ble ved en feil av advokat Kambestad ikke slettet. Han ble ved en henvendelse fra Fretex gjort oppmerksom på at Monsen ba om utlevering av lydfilene og det var da han oppdaget at lydfilene fortsatt lå på hans private område på PCén. Det ble da vurdert slik at det ville være feil å slette dem når det hadde kommet begjæring om utlevering/innsyn. Hverken Fretex eller deres prosessfullmektig har bedt om å få lydfilene og de har aldri fått dem.»

Jeg for min del synes jeg har klart å bevise ganske tydelig at Grette farer med grove usannheter. Som tidligere nevnt uttalte styreleder Lindis Evja i Fretex Norge til sin prosessfullmektig, advokat Weltzien, at hun hadde lydfilene. Weltzien refererte til dette i sitt prosesskriv fra 17/9-2018 på følgende vis; «Jeg har imidlertid vært i kontakt med styrelederen i Fretex Norge AS, Lindis Evja, og fått bragt på det rene at lydfilene fortsatt eksisterer, til tross for at det var meningen at lydfilene skulle destrueres ved overlevering av granskningsrapporten.» Weltzien skriver videre i dette prosesskrivet; «Fretex er i utgangspunktet innstilt på å utlevere lydbåndene,..» og deretter skriver Weltzien videre at Fretex Norge har kommet til at lydbåndene kan stilles til rådighet for min advokat, under forutsetning av at jeg ikke deltar. Det er sikkert noen lesere som har merket seg at Weltzien skrev dette allerede i september 2018.

I midten av desember 2018, altså rundt to måneder senere, skriver jeg til Fretex Norge at jeg vil anmelde dem til Datatilsynet for brudd på GDPR, pga lydfilene de ulovlig hadde i sin besittelse. Bare noen dager senere skriver plutselig Weltzien i et prosesskriv at Fretex Norge likevel ikke har lydbåndene i sin besittelse. I sitt siste skriv til Advokatforeningen 27 februar i år, skrev Gretteadvokatene at de først etter at jeg i prosesskriv hadde bedt om å få lydfilene fremlagt, ble oppmerksomme på at advokat Kambestad fortsatt hadde disse på sin pc. Og nå skriver de at Fretex og deres advokat, Weltzien aldri har bedt om eller fått lydfilene.

Dersom Lindis Evja ikke har bedt om eller fått noen lydfiler, hvordan kunne hun allerede i september vite at de i det hele tatt eksisterte? Er hun i besittelse av overnaturlige evner? Neppe, og måten Weltzien formulerer seg rundt lydfilene og disse som Fretex sin eiendom, og hans gjentagende invitasjoner til min advokat om å høre på disse uten min tilstedeværelse og dessuten i NHOs lokaler, understreker at Fretex fikk lydfilene overlevert for lenge siden, trolig allerede samtidig med Grettes bestillingsverk av en granskningsrapport i juni 2017.

Og så må man spørre seg om hvorfor denne Kambestad skulle ha alle lydfilene på sin pc. Det var jo ikke han som skrev referatene fra intervjuene, bortsett fra to korte telefonintervjuer. Det fremstår også som en vits at han først etter at jeg gjennom prosesskriv hadde bedt om utlevering av filene, oppdaget at samtlige 27 lydfiler befant seg på hans pc, og da åpenbart bare på hans pc og ingen andres. Originalene som skulle befinne seg på fysiske lydopptakere nevner ikke advokatfirmaet Grette ett ord om. Og de to andre referentene som faktisk skrev 25 av 27 referater, må i all sin økonomiske elendighet og mangel på egen pc, tydeligvis ha lånt pcén til Kambestad for å avsjekke at referatene stemte overens med det som ble sagt.

Det er ganske kvalmende å lese Grettes vedlagte bekreftelser fra konsernsjef Vestre og styreleder Evja. Hva er det verd at disse to forsikrer at de ikke har noen lydfiler fra Gretteadvokatene?

Det er for meg utenkelig at Advokatforeningens disiplinærutvalg vil kunne godta denne smørjen. Men nå er det bare en ting å gjøre; å gå i det uvisse til de finner det for godt å konkludere.

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page