top of page

Covid og varsling

"Hvor vakkert ytre skinn all falskhet har!"

~ William Shakespeare ~I Storbritannia finnes det en varslingsorganisasjon som heter Protect. Siden 1993 har organisasjonen støttet varslere med en gratis og konfidensiell rådgivningslinje. De håndterer hvert år mer enn 3000 saker, og har så langt støttet rundt 45.000 varslere. De samarbeider også med mange andre organisasjoner for å hjelpe dem med å realisere en god varslingskultur. Deres hovedformål er å gi varslere en bedre beskyttelse.


2. november i år publiserte varslingsorganisasjonen en rapport om COVID-19-varslere, og den behandling de har fått i sine egne organisasjoner. Rapporten er basert på 638 COVID-19-relaterte saker som Protects egen rådgivningslinje ble kontaktet om. Rapporten viste at av disse 638 sakene ble 20 % av de ansatte som varslet om enten COVID-19 sikkerhetstiltak på arbeidsplassen eller svindel i forhold til permisjonsordningen, avvist og utsatt for gjengjeldelser av arbeidsgiver. Rapporten uttalte også at 41% av de ansatte som tok opp slike bekymringer, rett og slett ble ignorert. Der det ble reist bekymringer av sentrale arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren, ble bare 10 % av disse undersøkt.


Dataene tyder ellers på at de som er i lederroller har større sannsynlighet for å miste jobbene sine enn de uten lederansvar. 32% av ledere og 21 % av ikke-ledere fikk varslingene sine avvist av arbeidsgiver. Rapporten fant også at i 90 % av sakene om påstått permisjonssvindel, varslet ansatte først arbeidsgiver, før de varslet videre til HMRevenues and Customes (HMRC er Storbritannias skattemyndighet).


Også for arbeidsgivere med rent mel i posen er det en utfordring å sikre at ansatte ikke utfører arbeid mens de er i permisjon. Men dataene fra varslerorganisasjonen Protect avdekker altså at mange arbeidsgivere gjennom varslingene fra sine egne ansatte, fikk muligheten til selv å rydde opp men unnlot å gjøre dette.


I ett eksempel varslet en pleiehjemsansatt om at et COVID-19-utbrudd i hjemmet hadde blitt dårlig håndtert, noe som hadde resultert i at minst én beboer døde. Den ansatte rapporterte dette til ledelsen av sykehjemmet med det resultat at vedkommende angivelig ble mobbet av toppledelsen, varslingen ble ikke undersøkt, og den ansatte mistet jobben angivelig på grunn av dårlig oppførsel.


Hvor omfattende slike utfordringer er her i Norge, er for meg uklart. Likevel vil jeg anta at både underrapportering av Covidrelaterte tilfeller og svindel med permisjon, vil være økende dersom pandemien vedvarer. Det er trolig en del virksomheter som vil unnlate å rapportere mulige Covid-hendelser dersom det får vesentlig betydning for virksomhetens daglige drift. For eksempel vil det kunne ha stor negativ innvirkning på en del bedrifter dersom deler av arbeidsstokken må i karantene, eller man etter pålegg må iverksette dyre og kostbare tiltak for å redusere smittefare. Likeledes vil en del trolig se det lønnsomme i å spekulere i å permittere arbeidstakere, for likevel å la dem jobbe hjemmefra. Svindelen i dette er at permitterte arbeidstakere betales av staten, og virksomheten får arbeidskraft uten medfølgende lønnskostnader. Det er også andre Covidrelaterte forhold som varslere har meldt i fra om, og som har blitt møtt med sanksjoner fra arbeidsgivere. Det er for eksempel nok at det avdekkes hvordan arbeidsgivere i stor grad ignorerer myndighetenes veiledning og pålegg, med den konsekvens at infeksjonshastigheten akseleres.

Varsling om pandemirelaterte forhold rundt om i verden illustrerer veldig godt betydningen av varsling, og hvordan varsling spiller en viktig rolle i å demme opp for ulike former for samfunnsskade, og sågar for tap av liv. Men det er et skremmende faktum at mange arbeidsgivere og enda verre domstolene, likevel i stor grad ignorerer og gjengjelder ansatte som varsler. Det gjelder Covid-varsling som annen varsling. Ute i verden profilerer norske myndigheter vårt land som et land som tar vare på varslere, hvilket beviselig ikke stemmer godt overens med realitetene. Det er neppe noen grunn til å tro at varslere om Covid-hendelser i norske bedrifter, vil oppleve noen bedre behandling enn andre varslere. Og arbeidsgivere kan være visse på at hva de enn mener er nødvendig av skadereduserende tiltak etter sladringen fra ansatte, får de ryggen dekket av både NHO og domstolene.


God søndag!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page