top of page

75. Domstolens rettsvern? Lydfil 2

Updated: Oct 25, 2020

"La oss først ta livet av alle advokater."

~ William Shakespeare ~I forrige uke viste jeg hvordan advokat og Grette-granskeren, Sigurd-Øyvind Kambestad faktisk mente det var innenfor loven å sende arbeidstakere eposter med beskjed om at vedkommende skal fratre stillingen sin, uten at det forut er gjennomført § 15-1 drøftelsesmøte slik loven krever. Til alt overmål fikk Kambestad dessuten støtte fra tingrettsdommer Per Gammelgård, som omtaler granskerens ignorering av lovtekst som; «uenighet om vurdering av faktum.»


«Granskningen» til Gretteadvokatene Kambestad og Jacob Bjønness Jacobsen, er ellers så stygg i form og karakter at den fortjener mye oppmerksomhet. Antakelig florerer det av granskninger og fakta-undersøkelser som i bunn og grunn er alt annet enn basert på fakta. Og når slike lovløse prosesser og jukserapporter i tillegg legitimeres av norske dommere slik tingrettens hoveddommer Per Gammelgård har gjort, ja da er rettsikkerheten for alvor under angrep. Litt lenger ned i dagens innlegg kommer dette ganske tydelig frem.


I dag har jeg først hentet frem en lydsekvens hvor granskeren Kambestads holdning til relevansen av å granske forhold det er varslet på også kommer rimelig klart frem.

I Varsleren i Fretex del 13, ble styremedlemmet Jan Risan og hans væremåte behørig omtalt. Engasjementet til Jan Risan den gang han utga seg for å være Bent Udnesseters venn, er opplagt meget relevant for saken. Jan Risan ga Udnesseter råd og «støttet» ham i tiden konsernsjefen utøvde det ulovlige presset på ham. Dagen før konsernsjefens lovstridige møte med Udnesseter i mai 2015, var det Risan som mente det ville være klokt av Udnesseter å ta opp målene med konsernsjefen på dette møtet.


Og det var nettopp Udnesseters flere forsøk på å ta opp de urealistiske målkravene med sin sjef og styreledelsen, som fikk Kambestad og Bjønness-Jacobsen til å stemple ham som ordrenekter. Så hvordan kan granskerne da påstå med troverdighet at Risans «vennskapelige» og akk så skjulte engasjement, i tillegg til hans styremedlemposisjon, ikke var relevant for deres granskning? Hvordan er det mulig å stemple Udnesseter som en ordrenekter, når Jan Risan som selv er en av virksomhetens øverste ledere ga Udnesseter slike råd? Og Udnesseter fikk ingen mulighet til å forsvare seg mot Kambestads konklusjon, til tross for hans klare rett til kontradiksjon.


Dette forholdet er ellers også relevant for Risans senere ganske så konspiratoriske arbeid med å få kontroll med min varsling, om frelsernes behandling av Udnesseter. Gretteadvokatene Kambestad og Bjønness-Jacobsen fikk all nødvendig dokumentasjon om Risans engasjement oversendt pr. epost 10. april 2017. Udnesseter skrev for eksempel; «Som jeg nevnte på intervjuet møtte Jan meg i Fretex lokaler 18. mai 2015 for en gjennomgang av møtet jeg var urolig for (møtet dagen etter med konsernsjef Vestre)..(). Strategien til Jan var at jeg skulle argumentere ut fra salgshistorikk og at målene virket ambisiøse.»


Som Udnesseter skrev ble Risans involvering tatt opp i intervjuet han hadde med granskerne. Selv om granskerne åpenbart forsøker å tone ned betydningen av dette forholdet, bekrefter de selv å ha mottatt mailhistorikken mellom Udnesseter og Risan. Denne mailhistorikken viser hvordan Risan i sitt intervju med Grette regelrett lyver både om sitt engasjement og hva han visste.


I retten ble Kambestad spurt om hvorfor det ikke finnes spor av Risans engasjement i granskningsrapporten, en rapport som frelserne med Jan Risan og Lindis Evja i spissen, bladde opp nærmere 3 millioner kroner for. Sigurd Øyvind Kambestads svar kan høres i vedlagte lydopptak, og det han sier forteller også en hel del om granskningsnivået. Han husket ikke engang hvem Risan var..


Verken Udnesseter eller vi andre som varslet, hørte noe fra Kambestad og hans granskere om det Kambestad mottok rundt Jan Risans involvering. Gretteadvokatene hadde helt andre spørsmål de ville drøfte. Det var for eksempel viktigere og mer relevant for dem med spørsmål som; «Har det skjedd en kritikkverdig kulturendring under Trond Ivar Vestres ledelse?». Å velge slike løselige organisatoriske spørsmål fremfor varslernes spørsmål om konkrete hendelser, som for eksempel Risans aktive involvering, eller Vestres epost til Udnesseter 8. juni 2015, hvor han fikk sparken, viser med all tydelighet hva disse granskerne var opptatt av.


På side 26 i egen dom skrev dommer Per Gammelgård ordrett av en av Kambestads beviselig konstruerte påstander om hva jeg skulle ha hevdet var en gjengjeldelse. På side 121 i Gretterapporten står følgende; «Per-Yngve Monsen anfører i «Eskalert varsling» at han mistenker at omorganiseringen er motivert av andre hensyn enn hensynet til forsvarlig drift.. (). Konkret mistenker han at omorganiseringen er motivert av varslingssaken (). Granskningsutvalget tolker dette som en påstand om at arbeidet med mulig omorganisering av Fretex Norge AS er en gjengjeldelse på grunn av varsling.»


Rent bortsett fra at jeg i retten beviste at jeg aldri har uttalt noe slikt, verken i «Eskalert varsling» eller andre steder, endret Gammelgård bare litt på teksten til granskerne ved å bytte ut; «Granskningsutvalget tolker dette som.. ()» til; «Dette kan tolkes som.. ()». Med denne endringen klippet dommeren hele greia inn i sin egen dom, slik at det så ut som han selv er tekstforfatteren.


I eposten «Eskalert varsling» skrev jeg dette; «Etter hvert forstår jeg at prosessen ifm. mulig reorganisering fremstår som også å være sterkt motivert av varslingssaken..()». Det er altså noe ganske annet enn hva Kambestad skriver i sin rapport. I tillegg, bare få dager senere, skrev jeg direkte til disse granskerne; «.. en reorganisering begrunnet i punktene Vestre har kommunisert ut, vil i tillegg kunne gi ham en anledning til å i det minste parkere meg.»

Ikke på noe tidspunkt søkte Kambestad å verifisere sine påstander og tolkninger, verken med meg eller fra dokumentasjonen han selv satt på. Han var fullstendig klar over sin egen usanne fremstilling og at jeg ville påpekt det dersom han hadde gjort innholdet kjent for meg.


Gretteadvokatene har med jukset og løgnene som rapporten deres er gjennomsyret av, utført et ualminnelig stygt overgrep. Overgrepet ble ellers mangfoldiggjort ved at en dommer i en norsk domstol til og med bruker jukserapporten, og ordrett fører inn avsnitt som en egenforfattet sannhet i sin dom!? Skrivet «Eskalert varsling» og eposten Kambestad fikk bare én uke senere, ble lest opp i retten ved flere anledninger, men det forhindret ikke dommer Per Gammelgård fra å gjennomføre sitt overgrep.


Dette er det norske retts- og varslervernet i praksis!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page