top of page

53. Det ble en anke

Updated: Dec 4, 2023


Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang av et kompetent dommerpanel.
Tingrettsdommen var en sjokkartet og voldsomt opprørende opplevelse. Jeg hadde ikke forestilt meg at en fagdommer, gjennom dommer Per Gammelgård, så til de grader forkaster og forstummer den betydelige dokumentasjonen og alle vitneuttalelsene, som beviser de mange gjengjeldelsene jeg ble utsatt for. Og det er helt avskyelig at dommeren behandlet Trond Ivar Vestres usanne påstander, som sannheter. Og den samme avskyelige tilnærmingen hadde han til advokat Kambestad, «granskeren» fra advokatfirmaet Grette.


Med samme mangel på sannhetsgehalt som disse to, forklarte tidligere styreleder Nybo seg, og likeledes advokaten i styret, Knut Johan Onarheim. Jeg trekker frem disse fra knippet av «frelser»-vitnene til Fretexledelsen, fordi de så tydelig ble tatt i juks og fanteri. Dommer Gammelgård, så imidlertid ingen grunn til å omtale noe av dette.


Gammelgårds opprinnelige versjon av dommen, har han ellers skyndet seg å erstatte med en ny versjon. Dette fordi den første viser at det var han alene, som utferdiget dommen. Der hvor det i første versjon fremgikk hvordan PG (initialene til Per Gammelgård) så saken, har den siste og gjeldende versjonen altså erstattet «PG» med «rettens flertall» o.l.


Det er temmelig mye å kritisere dommen og dommeren for, men noe av det mest graverende er hvordan Gammelgård ignorerer kravene som ligger i varslerparagrafene og deres forarbeider. Det står veldig klart uttrykt at enhver negativ reaksjon på varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. Mens Gammelgård har hatt en helt motsatt tilnærming.


Det er ganske innlysende for de som kjenner meg, at jeg verken for egen del eller for varslingsinstitusjonen som sådan (som jeg av naturlige grunner er opptatt av), kan godta at vi i Norge får en rettskraftig dom som går så sterkt imot varslervernet loven hevder vi arbeidstakere har. Når denne saken kommer opp for Borgarting Lagmannsrett ønsker jeg å gå for 3 fagdommere og to legdommere.


Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang, og av et kompetent dommerpanel. For sikkerhets skyld ønsker jeg gjøre som man ofte gjør i USA, nemlig å føre frem et såkalt ekspertvitne rundt varsling, fordi dommeres kompetanse (og integritet), kan man beviselig ikke ta for gitt.


Ganske tidlig i min oppvekst var det noen som sa til meg at Gud hjelper den som hjelper seg selv, og jeg håper at det er det jeg har gjort nå..?


0 comments
bottom of page