top of page

44. Oppsummering etter rettsaken

Updated: Jul 20, 2020


Vi har gjennom dokumentasjonen og vitneuttalelser fått avklart at omorganiseringen som ble satt i gang, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS. Januar 2018


Endelig er dagene i Oslo Tinghus over og etter en liten utblåsing med familie og gode venner, har jeg behov for å dele noen refleksjoner etter alt som er kommet frem rundt saken.


Essensen som medførte varslingen fra meg og mine kolleger i ledergruppen i tidligere Fretex Øst-Norge AS, dreide seg altså om at Bent Udnesseter, en av konsernsjef Vestres underordnede, pr. epost ble innkalt til et møte begrunnet i hans manglende tillit til Vestre. Da møtet ble gjennomført ble det snudd til å dreie seg om Vestre sin mistillit til Udnesseter. Mannen fikk to valg som begge omhandlet avslutning av arbeidsforholdet. Enten måtte Udnesseter totalt underordne seg Vestre eller finne seg noe annet, eller som alternativ 2, avslutte arbeidsforholdet. Da Udnesseter gikk til varslingskanalen i virksomheten, dvs. styreledelsen ved Jan Peder Fosen og Thorgeir Nybo, fikk han to uker senere (og pr. epost) sparken av Vestre, fordi disse to herrene brøt med sin konfidensialitetsplikt, og holdt Vestre underrettet. Begrunnelsen Vestre oppga for å gi Udnesseter sparken, var at han hadde henvendt seg til styreledelsen. En slik begrunnelse er i alle henseende en lovstridig begrunnelse, og det er krystallklart for alle som er opptatt av rett og riktig.


Styrets egen behandling av denne prosessen var grovt juks og bedrag, og ble gjennomført på Gardermoen 8. september 2016. Her deltok og regisserte de det var varslet på, Nybo og Vestre, hele showet. Det ble i retten påvist at disse to, blant mye annet, hadde unnlatt å legge ved eposten hvor Vestre ga Udnesseter sparken. Den samme skjebne ble for eksempel tildelt samtalenotatet fra juni 2015, som skriver seg fra et møte mellom styreleder Nybo og konsernsjefen lenge før det var gjennomført noe drøftelsesmøte med Udnesseter. Her står det svart på hvitt at Vestre skulle ha Udnesseter ut av Fretex, og det prompte! At Vestre hadde bestemt at Udnesseter skulle ut av Fretex før drøftelsesmøte var gjennomført, har konsernsjefen hele tiden nektet for. Men dette dokumentet som ble lest opp i retten, viser nok engang hvordan Vestre forholder seg til sannheten.


Alt dette er så åpenbare bevis på en svært urettmessig og lovstridig behandling av en ansatt, at også Gretteadvokatene unnlot å behandle disse forholdene i sin rapport. Det er rimelig å anta at i alle fall domstolen vil behandle dette sentrale forholdet, nå som det er kommet så klart frem.


Sentrale vitner og selv Kambestad fra Grette, måtte i retten innrømme at jeg både varslet forsvarlig, og varslet om kritikkverdige forhold, hvilket er forutsetningene Grette-advokatene påstår jeg trenger for å få lovens varslervern, og noe de altså skrev i rapporten at jeg ikke hadde. Selv om det etter Kambestads forklaring ikke lenger har fullt så stor betydning for meg, har vi på vår side anført at varsleren kun behøver å vise til at varslingen har skjedd forsvarlig og i god tro. Hvilket også er en oppfatning som utvetydig deles av blant annet Arbeids- og sosialdepartementet, og som dessuten fremgår tydelig i forarbeidene til varslerparagrafene.


Under disse rettsdagene er det gjennom dokumentasjon og vitneuttalelser, på ny avklart at omorganiseringen til konsernsjef Vestre, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS. Selv Fretexadvokaten innrømmet at forberedelsene og gjennomføringen av omorganiseringen, ikke virker særlig forberedt. For ham ble det derfor viktig å få frem at slett arbeid fra konsernledelse og styret ikke på noe vis er ulovlig. Og det er det jo ikke, selv om det i dette tilfelle burde være det.


Videre har vitneforklaringen til Madsen, tidligere daglig leder i Fretex Øst-Norge, avdekket at konsernsjef Vestre allerede i januar 2017, drøye tre måneder etter varslingen på ham, hadde endring av min stilling som en sak han og resten av konsernledelsen skulle behandle på et møte. Madsen forklarte at han reagerte sterkt på dette, og kunne fortelle at han forut for møtet, hadde sagt ifra til HR-sjef Ingvald Hansen at en slik prosess fremstår som en gjengjeldelse mot Monsen, etter at jeg varslet på konsernsjefen. Ifølge konsernsjef Vestre ble denne endringen derfor ikke noe av likevel.


Men at det var planer for å endre min rolle allerede da, er overraskende og ytterst underlig. På dette tidspunktet forelå det altså ingenting rundt omorganiseringen, ikke engang disse blyantskissene av 4 mulige organisasjonsmodeller som Vestre og co hadde tegnet opp. At det var planer om endring av min stilling allerede så tidlig, er svært sentrale opplysninger. Det underbygger nemlig påstanden om at omorganiseringen også bygget på flere skjulte og forhåndsbestemte avgjørelser, som det å kvitte seg med meg, og uansett ikke måtte gjennomføres etter krav fra NAV, slik Vestre hele tiden har påstått. Konsernsjef Vestre innrømmet etter hvert at virksomheten ikke behøvde store organisasjonsendringer, for å tilpasse seg NAV.


Selv om det knapt forelå relevant dokumentasjon forbundet med omorganiseringen, fikk vi høre fra styremedlemmene i Fretex Norge om deres enorme tillit til konsernsjef Vestre. Advokatfirmaet Schjødt anbefalte på sin side å vente med omorganisering, inntil det var avklart at Frelsesarmeens særordning med årlige tilskudd fra Fretex på 30 millioner kroner i frie midler, kunne videreføres. Viktigheten av disse midlene kom klart frem fra Frelsesarmeen-lederen Jan Peder Fosens vitneforklaring. Han omtalte disse midlene som nærmest uvurderlige for Frelsesarmeens sosiale arbeid.


Til tross for dette og de øvrige totalt fraværende konsekvensutredninger og beregninger, banket styret i Fretex Norge i juni 2017 igjennom denne omfattende omorganiseringsmodellen, med dissens kun fra ett medlem dvs. meg. Styrets medlemmer har omtalt seg selv som en gruppe bestående av svært kompetente personer, men jeg vet ikke helt. Tidligere erfaringer som jobb i barnehage og folkeskoleutdanning, slår meg ikke som kompetent grunnlag for god konsernledelse. Fretex er en stor virksomhet med mange hundre ansatte, hvor gale beslutninger kan få meget store og uoverskuelige negative ringvirkninger for alle berørte. Behandlingen både denne saken og varslingen har fått, er etter min mening bevis godt nok for at ledelsen har noen seriøse mangler.


Advokat Knut Johan Onarheim uttalte i retten at forholdet med 30 millioner kroner i overføringer til Frelsesarmeen, nå er ordnet. Da advokat Staff påpekte at forholdet fortsatt er til behandling hos skattemyndighetene, svarte mannen bare med et grynt og et skuldertrekk. Ellers nektet han for noen gang å ha satt i gang en habilitetsundersøkelse av meg. Generelt er mannen ufyselig arrogant og uhøflig i tonen, og den karikaturlignende «bergenskheten» over både språk og fremtoning, gjør det nesten uutholdelig å befinne seg i samme rom. Denne fremtoningen økte dessuten i styrke, da Onarheim ble tatt i løgnene sine. Skrivet fra Abelia som bekrefter habilitetsundersøkelsen, og som er stilet til «KJ» som altså er Knut Johan Onarheim, ble lest opp for retten.


Da styreleder og tidligere barnehagearbeider, Lindis Evja, ble spurt om det samme forholdet, hevdet hun at Frelsesarmeen kun risikerer at disse 30 millionene blir skattebelagt med dagens modell, men faktum er at Frelsesarmeen fortsatt risikerer å miste hele ordningen. Det er vanskelig å tro at skattemyndighetene vil gi fra seg mange millioner kroner i skattemidler, og med det i tillegg sørge for at Frelsesarmeen får et betydelig konkurranse(lønnsomhets)fortrinn, i det private markedet de nå opererer i. En slik aksept finner jeg ikke så sannsynlig, men det er jo snakk om Frelsesarmeen..


Etter hvert som Frelsesarmeens ledere i retten har uttalt seg om styrehendelsene, endte det med hva både min advokat og jeg visste ville komme. Advokaten deres hevdet i sin sluttprosedyre at siden jeg ikke er ansatt i Fretex Norge, har jeg ingen rett til å varsle på verken Fretex-ledelsen eller styremedlemmene i Fretex Norge. Når Fretex velger å komme med slike utspill, må de være alvorlig redde for å tape saken.


Ellers er det ganske selvfølgelig at man må ha rett til å varsle, uansett hvor i virksomheten man utøver sin rolle, og det er dessuten hensyntatt i virksomhetens varslingsrutine. Som en av de som bisto i utarbeidelsen av varslingsrutinen, vet jeg selvsagt hvordan den ble lagt opp. Og det står i rutinen at den gjelder for hele konsernet. I rutinen er det også lagt opp til at selv mennesker som ikke engang er ansatt i Fretex, har rett til å varsle om lovstridige forhold i virksomheten.


Og likevel kommer konsernsjef Vestre og HR-sjef Ingvald Hansen trekkende med dette. Og det gjør de fordi det i retten er bevist at frelserne i styret utsatte meg for negative sanksjoner etter varsling. Så dersom jeg også har rett til å varsle om dette, må konklusjonen bli at Fretex/Frelsesarmeens ledere utsatte meg for gjengjeldene handlinger, som i seg selv skal føre til en tingrettsdom i min favør.


Det er ellers trist at en organisasjon som Frelsesarmeen, er villige til å gå så langt. Jeg tviler på at noen som nå er kjent med dette utspillet, virkelig tror at verdier som åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet virkelig eksisterer under denne ledelsen.


Det er likevel tingretten som har det siste ordet, og dom skal foreligge i løpet av uke 7.


0 comments

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page