top of page

13. Farlig farvann

Updated: Jul 20, 2020Juni 2017, bautaer i styret..?


Styreleder Lindis Evja informerte som kjent, at min innsigelse til Gretterapporten ikke ble protokollført, siden jeg ikke deltok styremøtet. Frelserne er i sin fulle rett, men det viser at de ikke på noen måte preges av et ønske om åpenhet.


Konsernsjef Vestre kaller inn til neste styremøte allerede 27-28. juni, hvor agendaen selvfølgelig er omorganiseringen. Etter Gretteadvokatenes renvaskelse av Vestre og co, ligger veien nå helt åpen for å endre virksomheten, slik den omvarslede konsernsjefen ønsker. Vedlagt innkallingen ligger det en enorm blekke på mange hundre sider. Mesteparten har liten og ingen relevans til omorganiseringen, men det ser jo viktig ut, ettersom dokumentet er tykt og med relativt profesjonelt omslag. Noe av det mest påfallende i innholdet, er de enkle barneskissene Vestre ser ut til å ha tegnet for hånd, samt den nærmest totale mangelen på analyser om alle viktige forhold rundt en omorganisering.


Jeg vet jeg ikke får gjort stort, men vil likevel være med på styremøtet. Det er med gru jeg tenker på selve møtet, men denne gang skal de i alle fall få med en protokolltilførsel de ikke kan avfeie, og som det forhåpentligvis vil lukte litt svidd av.


Det skjer mye om dagen, og det siste er planen styret har lagt for fremleggelsen av Grette-rapporten. Lederne i Frelsesarmeen sørger for at konsernsjef Vestre og tidligere styreleder Nybo får tilgang til alt av materiale. Det inkluderer de konfidensielle intervjuene varslerne og daglige leder i datterselskapet Fretex Øst-Norge, hadde med advokatene fra Grette. Nå kan Vestre i detalj lese seg til hvem som har snakket negativt om ham, og selvfølgelig foreta «justeringer» deretter.


Varslerne, tidligere butikkjedesjef Udnesseter, de tillitsvalgte og daglig leder i datterselskapet Fretex Øst-Norge, får bare tilgang til hovedkonklusjonene. Konklusjoner som advokat Kambestad skal legge frem for dem. Det neste frelserne i styret har sørget for, er å dele opp de ovennevnte kritikerne i flere grupper. Varslerne for seg, daglig leder i datterselskapet for seg, og de tillitsvalgte for seg. Udnesseter skal få sin lille del servert av styreleder Evja og styremedlem Jan Risan, Udnesseters forholdsvis falske «venn». I sin raushet vil de dessuten tillate at Udnesseter kan få ha med seg en ekstern bisitter. Det er jo virkelig wonderful!?


I hver av disse gruppemøtene skal dessuten den omvarslede konsernsjefen være til stede. Ved å dele opp på denne måten og samtidig la Trond Ivar Vestre overvære møtene, sørger styret for at de selv utgjør majoriteten i rommet, og dessuten at ingen tør å stille kritiske spørsmål. Behandlingen varslerne i særdeleshet utsettes for av Frelsesarmeens øverste ledelse, er uvirkelig og ualminnelig stygg. Det er ikke til å tro, men det stopper faktisk ikke her. Som en avsluttende liten spiss på det hele, inviteres ikke jeg til å delta i noen av møtene. Ikke engang til møtet som er avsatt til varslerne, selv om jeg altså er hovedvarsleren!? Det er først når de andre varslerne krever min tilstedeværelse, at styreleder Lindis Evja ser seg nødt til også å invitere meg. Det hele er så uvirkelig at jeg er mer lamslått enn sint.


Jeg kommer på hvordan Jan Risan i fjor forsøkte å manipulere meg, slik han hele tiden gjorde med Udnesseter. I en epost på kvelden 1. september skrev han til meg at han håpet jeg ville ha en god porsjon tillit til ham og de øvrige i styret. I underlaget til Grette-rapporten ligger det imidlertid en epost nettopp fra Jan Risan til styreleder Thorgeir Nybo, og med kopi til nestleder Lindis Evja og advokat/styremedlem Knut Johan Onarheim. Eposten ble sendt noen timer før Risans henvendelse til meg, og her skriver Risan følgende; «Knut Johan ringte meg nettopp, og jeg skriver dette i enighet med ham. () Vi mener at et ekstra styremøte vil kunne skape ro, og vi kan ta kontroll over situasjonen.». Samtidig instruerer han styreleder Nybo i hva han skal skrive til styret, og at det må gå ut allerede samme dag. Årsaken til det konspiratoriske skrivet til denne indre kretsen i styret er mitt og styremedlem Graffers krav om ekstraordinært styremøte for å se på behandlingen av Udnesseter, varslingen hans og den etterfølgende håndteringen fra styreleder Nybo selv. Med denne avsløringen blir man ganske kvalm av å tenke på eposten frelseren Jan Risan altså sendte meg senere på kvelden.


For en tid tilbake fikk jeg av Udnesseter det samme underlaget som «granskerne» fra Grette fikk. I denne dokumentasjonen avdekkes det at han og Jan Risan kommuniserte med hverandre fra tidlig desember 2014, frem til Udnesseter ble sparket ut av Fretex og Frelsesarmeen, og selv etter det også. Litt mer presist hadde Risan skriftlig kommunikasjon med Udnesseter fra 8. desember 2014 til og med januar 2017. Underlaget viser at Risan hele tiden har vært grundig informert om saksutviklingen. Han inviterte for eksempel Udnesseter til en samtale dagen før han skulle ha det særdeles kritikkverdige møtet med konsernsjef Vestre 19. mai 2015. Udnesseter fortalt meg at Risan under denne samtalen foreslo en strategi for ham. Risan ville at Udnesseter skulle argumentere ut i fra salgshistorikk og at målene virket ambisiøse. Dagen etter ringte Udnesseter til sin rådgiver, Risan, og fortalte om hvor galt møtet med konsernsjefen hadde gått, og hvordan agendaen var blitt snudd på hodet. I ukene etter skrev Risan meldinger til Udnesseter som «Tekst meg», «Jeg ringer tilbake», «Hei gode venn. Tid for en prat?» og «Takk for oppdatering og god melding. Har tenkt på deg mye. Håper nå på ryddig og god prosess videre og har tillit til Thorgeir Nybo».


På tomannshånd med konsernsjef Vestre uttrykte Jan Risan i august 2015 derimot sin støtte for håndteringen av Udnesseter, og at dette ville gi mulighet til å videreutvikle butikkområdet i Fretex. Jan Risan påstod i tillegg ovenfor Gretteadvokatene at styret hele tiden har vært tydelig på at det har full tillit til daglig leder i personalsaker, og at styret ikke har blandet seg inn. På vårparten i 2016 fikk Udnesseter ellers melding fra Jan Risan om at han alltid ønsket å være en venn som han kunne ha fortrolighet med!? På sensommeren etter at Udnesseter ba om styremedlemmenes epostadresser, svarte Jan Risan at han av hensyn til diskresjon og ærlighet, ikke ville oppgi disse. Han ønsket ikke å bli svar skyldig for hvem som hadde oppgitt adressene til sin «gode venn» Udnesseter. I en sms noen dager senere takket Risan for at den naive Udnesseter forstod hans situasjon, og skrev deretter; «konfidensialiteten er viktig for oss begge».

Når man oppsummerer dette fremstår Risans atferd som usedvanlig ussel. Dette styremedlemmet tok beviselig aktivt initiativ til samtaler og møter med varsleren Udnesseter underveis i saken. Han ga strategiske råd i et eget møte, dagen før møtet Udnesseter skulle ha med Vestre 19. mai 2015. Han ga anbefaling om å ta opp salgshistorikk og ambisiøse mål, og videre forledet han Udnesseter med å forsikre ham om at Risan var en god og fortrolig venn, mens han i virkeligheten ønsket Udnesseter ut av Fretex! Udnesseter på sin side trodde hele tiden på Jan Risan, og fulgte lojalt rådene hans. I tillegg innfridde han Risans ønske om konfidensialitet, som for Risan kun var rent egoistisk motivert, selv om han forsøker å fremstille det som om det var av hensyn til dem begge. Udnesseter godtok dessuten at Risan ikke engang ville gi ham styremedlemmenes epostadresser!? Risan sitt eneste motiv for å unnlate å hjelpe sin «venn» med denne bagatellen, var at han var redd for om det kunne gå utover ham selv.


I intervjuet med Grette fremstilte Jan Risan seg selv som en ryddig person, en som ikke blandet seg inn i saken. Men med det som er kommet frem, kan man trygt si at det ikke er tilfelle. På det uredeligste vis, ikke minst gjennom å være et sentralt styremedlem, utga han seg altså for å være Udnesseters venn. Som følge holdt han seg fra starten av løpende oppdatert om saksutviklingen fra begge sider og var trolig den mest orienterte av alle som var i styret. Slik han skrev til Udnesseter, om blant annet viktigheten av konfidensialiteten dem imellom, sørget han i tillegg for å kontrollere at kommunikasjonen mellom dem ikke kom andre for øret. Jan Risan hevdet videre at saksforholdet var en personalsak. Han ga imidlertid aldri uttrykk for noe slikt til Udnesseter, til tross for hans inngående saksbetroelser til Risan. I stedet og som «fortrolig venn» ble Udnesseter oppfordret av Risan til å fortsette å snakke med ham om saksutviklingen. Intervjuet Risan gjorde med Grette avslører at han så avgjort ikke var noen venn av Udnesseter, og det avdekker hvorfor Risan aldri løftet saken frem for styrebehandling, noe han selvfølgelig skulle ha gjort.


For å understreke hvor lite vennlig Risan egentlig var, har han uten å blunke akseptert Gretteadvokatenes grovt feilaktige fremstilling av Udnesseter som ordrenekter. Dette til tross for at det var Risan selv som rådet Udnesseter til å ta opp de ambisiøse målene i møtet med Vestre dagen etter. Det samme grunnlaget som Grette bruker for å omtale Udnesseter som en ordrenekter, burde dermed ført til samme anklage mot Jan Risan! Det er ellers i intervjuet med Gretteadvokatene, at man virkelig får se hvem Jan Risan egentlig er. Han er en av de øverste og mest innflytelsesrike lederne i Frelsesarmeen i Norge, men for Udnesseter må han nå nesten fremstå som antikrist. Jeg tenker at dersom perleporten virkelig skulle eksistere, vil Jan Risan få et problem.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page