Varsleren i Fretex - del 44

27.01.2019

Vi har gjennom dokumentasjonen og vitneuttalelser fått avklart at omorganiseringen som ble satt i gang, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS. 

Oppsummering etter rettsaken!

Januar 2018

Endelig er dagene i Oslo Tinghus over og etter en liten utblåsing med familie og gode venner har jeg nå behov for å dele noen refleksjoner, etter alt som er kommet frem rundt saken.

Essensen som medførte varslingen fra undertegnede og mine kolleger i ledergruppen i tidligere Fretex Øst-Norge AS, dreide seg om at BU, en av konsernsjef TIVs underordnete pr. epost ble innkalt til et møte begrunnet i hans manglende tillit til TIV. Da møtet ble gjennomført ble det snudd til å dreie seg om TIV sin mistillit til BU. BU fikk to valg, enten å underordne seg helt og holdent eller avslutte arbeidsforholdet. Da BU gikk til varslingskanalen med dette (dvs. styreleder i Fretex Norge AS) fikk han to uker senere og pr. epost sparken av TIV fordi han igjen hadde gått til styreleder.

Styrets egen behandling av prosessen BU ble utsatt for ble gjennomført på Gardermoen 8. september 2016. Her deltok og styrte de det var varslet på, hele prosessen. Det ble i retten blant annet bevist at konsernsjefen og styreleder hadde unnlatt å legge ved eposten hvor BU fikk sparken av TIV. Den samme skjebne ble tildelt samtalenotatet mellom styreleder og konsernsjefen fra juni 2015, hvor det fremgår at TIV lenge før drøftelsesmøte hadde bestemt seg for at BU skulle ut av Fretex. Disse dokumentene er ugjendrivelige bevis for at BU ble utsatt for en lovstridig prosess. Da advokatfirmaet Grette fikk oppdraget unnlot også de å behandle denne prosessen som et eget punkt. Det er nok rimelig grunn til å anta at i alle fall domstolen vil behandle dette sentrale forholdet, nå som det er kommet så klart frem.

Sentrale vitner og selv Kambestad fra Grette måtte innrømme at jeg både varslet forsvarlig og varslet om kritikkverdige forhold, hvilket er forutsetningene Grette påstår jeg trenger for å få lovens varslervern. Selv om det etter Kambestads forklaring ikke lenger har fullt så stor betydning for meg, har vi på vår side anført at varsleren kun behøver å vise til at varslingen har skjedd forsvarlig og i god tro. Hvilket også er en oppfatning som utvetydig deles av blant annet Arbeids- og sosialdepartementet.

Vi har gjennom dokumentasjonen og vitneuttalelser fått avklart at omorganiseringen som ble satt i gang, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS. Selv Fretexadvokaten åpnet etter hvert for at forberedelsene og gjennomføringen av omorganiseringen ikke var særlig forberedt. For ham ble det derfor viktig å få frem at slett arbeid fra konsernledelsen og styret ikke på noe vis er ulovlig. Og det er det jo ikke, selv om det i enkelte tilfelle kanskje burde være det.

Videre har det kommet frem at i januar 2017, mindre enn én måned etter at styret i Fretex Norge i desember 2016 fikk forelagt et mulig behov for omorganisering som følge av krav fra NAV, var sentralisering av min stilling en sak som konsernledelsen ville diskutere med fagsjefene og de daglige lederne. Daglig leder i Fretex Øst-Norge reagerte sterkt på dette og følgelig ble det ikke en del av møteagendaen likevel. På dette tidspunktet forelå det altså ingenting rundt omorganiseringen, ikke engang disse blyantskissene av 4 mulige organisasjonsmodeller som TIV og hans stab hadde utarbeidet. Dette er en svært sentral opplysning som underbygger påstanden om at omorganiseringen bygget på flere skjulte motiver. Konsernsjef TIV innrømmet også at virksomheten ikke behøvde store organisasjonsendringer for å tilpasse seg NAV.

Selv om det knapt forelå relevant dokumentasjon forbundet med omorganiseringen fikk vi høre fra styremedlemmene i Fretex Norge om deres enorme tillit til konsernsjef TIV. Advokatfirmaet Schjødt anbefalte å vente med omorganisering inntil det var avklart at Frelsesarmeens særordning med årlige tilskudd fra Fretex på 30 millioner kroner i frie midler, kunne videreføres. Viktigheten av disse midlene kom klart frem fra Jan Peder Fosen, Frelsesarmeens nest øverste leder i Norge. Han omtalte disse midlene som nærmest uvurderlige for Frelsesarmeens sosiale arbeid. Til tross for dette og de øvrige totalt fraværende konsekvensutredninger og beregninger, banket styret i Fretex Norge i juni 2017 igjennom en omfattende omorganiseringsmodell, med dissens kun fra ett medlem dvs. undertegnede. Styrets medlemmer har omtalt seg selv som en gruppe bestående av svært kompetente personer. Behandlingen både denne saken og varslingen har fått er etter min mening fullstendig uforsvarlig og uforståelig. Fretex er en stor virksomhet med mange hundre ansatte hvor gale beslutninger kan få meget store og uoverskuelige negative ringvirkninger for alle berørte.

Advokat KJO, styremedlem i Fretex Norge uttalte i retten at forholdet med 30 millioner kroner i overføringer til Frelsesarmeen nå er ordnet. Da advokat Staff påpekte at forholdet fortsatt er til behandling hos skattemyndighetene og mest sannsynlig ikke vil bli godkjent videreført slik Fretex i dag er organisert, svarte KJO med et skuldertrekk. Da styreleder LE ble spurt om det samme forholdet avslørte hun manglende innsikt i problemstillingen. Hun hevdet at Frelsesarmeen kun risikerer at disse millionene blir skattebelagt med dagens modell, men faktum er at hele ordningen mest sannsynlig blir borte. Det er liten grunn til å tro at skattemyndighetene vil gi fra seg mange millioner kroner i skattemidler og med det i tillegg sørge for at Frelsesarmeen får et betydelig konkurranse(lønnsomhets)fortrinn i det private markedet de nå opererer i. Med et ja vil skattemyndighetene umiddelbart få stor pågang av andre virksomheter i privat sektor som naturligvis vil kreve tilsvarende ordning for sin virksomhet, noe jeg finner svært lite sannsynlig.

Etter hvert som Fretex har måttet bevege seg fra skanse til skanse endte det med hva både min advokat og jeg visste ville komme. Advokaten til Fretex hevdet i sin sluttprosedyre at siden jeg ikke er ansatt i Fretex Norge har jeg ingen rett til å varsle. Trygve Staff kom motpartens advokat i forkjøpet og begrunnet i sin sluttprosedyre hvorfor slik argumentasjon ikke holder. Det er likevel tingretten som får det foreløpige siste ordet i både dette spørsmålet og i andre spørsmål fra denne saken som krever domstolens avklaringer. Dom skal foreligge i løpet av uke 7.

For meg og jeg vil anta for veldig mange andre som er opptatt av verdigrunnlaget i Frelsesarmeen og Fretex, fremstår et slikt argument fra Fretexledelsen dessuten som fryktelig trist. Hver og en kan jo tenke over hva det innebærer at de i deres siste innspill ser seg nødt til å fremstille det som at verken jeg eller andre ansatte i Fretex har rett til å varsle om forhold vedrørende konsernledelsen, dette fordi de selv altså befinner seg i moderselskapet i virksomheten. Den mest åpenbare konsekvensen er at konsernledelsen i Fretex med styrets velsignelse og enorme tillit, nærmest kan gjøre hva de vil uten å frykte noe som helst. Og slik konsernsjefen har lagt opp styrene i datterselskapene har han dessuten sørget for at de fire personene i morselskapet utgjør både virksomhetens storting og regjering, slik advokat Staff fremførte i sin sluttprosedyre. Det finnes andre ord for slik organisering og dersom man fortsatt sammenligner med land, er diktatur den mest nærliggende og dekkende betegnelsen for styresettet i Fretex. Er det noen som virkelig tror at verdier som åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet kan blomstre under slike forhold?

Spasibo za menya! 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette   


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!