Varsleren i Fretex - Del 25

03.10.2018

August 2017 (sjette del)

Fremdeles svimmel etter den nesten fatale første akten, ramler jeg en anelse groggy ned i stolen. De andre styremedlemmene er allerede klare, og jeg innser at det bare er å forberede seg for at andre akt av dette møtet vil bli like krevende og surrealistisk som den første. Smørblid innleder konsernsjefen med å fortelle om den gode og åpne dialogen han har hatt med de tillitsvalgte i forbindelse med ny organisasjon. Jeg vet imidlertid at flere av de tillitsvalgte på ingen måte deler den påstanden, men akkurat nå orker jeg ikke å protestere. TIV snakker så om hvordan ledergruppen hans i gårsdagens møte hadde blitt veldig enige om at funksjonene HR, IT og... Uten noen endring i verken stemme eller atferd avslutter han oppramsingen av stabsfunksjonene i de nye selskapene med «..økonomi knyttet til controllervirksomhet». Samtidig med at TIV snakker, tegner økonomisjef LL opp det hele på tavlen. Med en nummen følelse og nesten bedøvet fascinasjon ser og hører jeg på det som utspiller seg. På det mest infame vis er det nå blitt tegnet og fortalt at jeg faktisk har fått sparken fra stillingen min. Administrasjonssjefrollen har rett foran øynene mine ganske enkelt blitt fjernet fra kartet og byttet ut med en langt mer underordnet funksjon.

Det hele har ifølge TIV sitt utspring i beslutninger fra gårsdagens ledergruppemøte. Imidlertid har jeg helt fra april og utover spådd for både styremedlemmer, konsernsjefen, advokatfirmaet Grette og andre at stillingen min vil forsvinne i omorganiseringen som følge av varslingen, akkurat slik Siemens gjorde. Dessuten spådde jeg at den trolig ville bli erstattet av en langt lavere funksjon, som for eksempel en Controller. Og nå uten noe som helst forvarsel får jeg akkurat det jeg spådde midt i fleisen, og det i et styremøte!? Først opplever jeg i dag å bli beskyldt for mytteri og for å være en trussel mot Fretex, og så kommer dette? Det er nesten så man kunne tro at frelserne i styret, TIV og økonomisjef LL har blitt enige i pausen om likegodt å kjøre meg i grøfta med det samme. Ydmykelsen og trakasseriene jeg blir utsatt for i dette møtet er helt uutholdelige. Jeg kan nesten ikke forestille meg en mer uverdig behandling, det er så vanvittig stygt og arrogant gjort.

Til en plutselig tinnituslyd hører jeg konsernsjefen si at de ikke har noe annet spikret rundt omorganiseringen. Men han forsikrer at i tiden fremover, både før og etter virksomhetsoverdragelsen skal dette jobbes med. Til tross for at alle nå vet at jeg har fått sparken, later de som ingenting og ser totalt uanfektet ut. I stedet får jeg tilleggsgleden av å høre på hvordan frelserne berømmer konsernsjefen og staben hans for den grundige jobben som er gjort.

Endelig er det mitt saksfremlegg som står for tur. Selv har jeg havnet utenfor meg selv, jeg er blitt en slags tilskuer til vanviddet. Fjernt tenker jeg at fremlegget mitt neppe får noen varmere behandling enn jeg selv. Spådommen endres ikke av styrelederens ansiktsuttrykk når hun starter høytlesningen av fremlegget. Ganske umiddelbart etter LEs innledning hører jeg en annen stemme fra den andre siden av bordet som spør hva det er jeg egentlig vil med fremlegget. Vedkommende utgjør sammen med advokat KJO, de to «eksterne» medlemmene i styret. Begrepet «eksterne» beskriver neppe disse to særlig korrekt. Jeg vet at MLS har økonomiske interesser i Fretex og spørsmålet er om ikke advokat KJO også har det? Advokat KJO har utført mye lojalt arbeid for Fretex og Frelsesarmeens ledelse, men jeg har vanskelig for å tro at han gjør det gratis. Til tross for at styrearbeidet i Fretex skal være ulønnet, går det rykter om at det er ett medlem som faktisk mottar lønn. Mon tro om det er advokaten? Dersom slik betaling forekommer, åpner det for ganske mange interessante spørsmål. Ikke minst hvorfor FA og konsernledelsen mener det er nødvendig å holde dette skjult? I og med at vi datterselskapene forhindres fra å se hva vi betaler morselskapet for så må jeg bare spekulere, i alle fall inntil videre.

Styremedlemmet MLS fortsetter med å si at hun ikke skjønner fremlegget mitt. Det hadde sikkert vært lettere for både henne og andre å se logikken dersom overskriften ble slik jeg ba om; "Forvaltes givermidler på en forsvarlig måte i Fretex Norge AS". Men det endret altså konsernsjefen glatt til det for ham og frelserne mer passende; «Sak 39/17: SPØRSMÅL FRA STYREMEDLEM PER YNGVE MONSEN». På den annen side har MLS helt fra starten av vært aktiv i prosessen med å undergrave både meg og varslingen. Spørsmålet hun stiller og måten hun gjør det på er ikke noe man kommer med for å være vennlig og hjelpsom, tvert om. Det viser seg også å bare være innledningen til behandlingen saksfremlegget utsettes for. Styrelederen avfeier meg når jeg etter all julingen, i noe klønete ordelag etterlyser informasjon som kan avklare om Fretex altså forvalter givermidlene på en forsvarlig måte. Hun og de andre frelserne er veldig enige om at de ikke er interessert i noe slikt underlag, selv ikke fakturaunderlaget fra Gretteadvokatenes voldsomme salær. Jeg forsøker å protestere på fremgangsmåten, at den blant annet er i strid med aksjeloven. Men protesten knuses mot en unison kald og taus vegg av styremedlemmer.

Jeg spør om ingen frykter omdømmebelastningen Gretterapporten og konsernledelsens reisevirksomhet utgjør. Det nærmest fnyser de av og JR, «kameraten» til BU, kan fortelle at det er helt naturlig å ta disse forholdene når virksomhetens øvrige risiko skal behandles, på et senere tidspunkt av året. Styreleder LE avslører dessuten at reisene til Wien og Island etter hennes mening er helt naturlige ting å gjøre, men verken hun eller de andre ønsker å finne ut av hvor mange flere reiser det egentlig er snakk om. I alle fall ønsker ingen av dem at jeg skal få innsyn i det. På samme forferdelige nivå som tidligere dag, beskylder styrelederen meg dessuten for å ha trukket frem disse reisene bare fordi jeg ikke klarte å felle konsernsjefen med varslingen. Mine protester og snakk om ukultur feies bort og når jeg sier at det jeg blir utsatt for i dette møtet har kommet som følge av varslingen, svarer styrelederen at det kan jeg velge å gjøre. Resten av forsamlingen sitter i taus samstemthet.

Med siste lille rest av kampvilje forsøker jeg å arrestere først og fremst advokat KJO, for den ulovlige og ikke styrebehandlede habilitetsvurderingen jeg ble utsatt for i 2016. Umiddelbart møtes jeg av et protestkor, hvor flere hevder at habilitetsvurderingen først kom med Grettes mandat. Særlig sterk i tilbakevisningen er advokat KJO. Han står nesten over bordet og roper at jeg må se å forholde meg til faktum. Heftig nekter han for å ha bedt NHO/Abelia om noe som helst og krever at jeg beklager beskyldningen. Mannens utålelige og skråsikre atferd gjør meg fryktelig usikker. Den vanvittige surrealismen i dag har kjørt meg i senk og jeg lurer på om det kan ha rablet for meg og at jeg virkelig husker alt feil. Temmelig defensivt nekter jeg likevel å beklage påstanden før jeg i det minste får sjekket dokumentasjonen.

I bomullståken erindrer jeg at KJO i sitt forslag til vedtak før styrebehandling i oktober 2016, ønsket å fjerne meg fra den videre behandlingen av varslingen. Men advokaten blånekter like skråsikkert også her. Svimmel, ør og med enorm lettelse forlater jeg endelig det verste møtet jeg har vært med på og det sier ikke så rent lite. I boka «Muldvarp i Siemens» beskriver jeg det som nå utrolig nok, må rangeres som det nest verste. Jeg går sporenstreks til kontoret for å sjekke hvorvidt det er advokat KJO eller jeg som bør beklage anklagene vi har rettet mot hverandre.

Etter litt søk finner jeg frem eposten advokaten sendte 4/10-2016 til styrets medlemmer. Her skrev KJO; «Det naturlige er følgelig at Per Yngve Monsen fratrer som styremedlem under behandlingen av denne saken, og at varamedlem KR trer inn som styremedlem under behandlingen av saken. Dersom Per Yngve Monsen ikke meddeler at han fratrer i styrebehandlingen av denne saken, må styret behandle saken og fatte et vedtak i møtet den 13. d.m.» Når jeg blar videre i epostene ser jeg at det bare tre dager senere, forelå en uttalelse fra NHO/Abelias advokater. En uttalelse som kom etter at Advokat KJO først forsøkte å få Fretex sin varslingskanal BDO, til å erklære meg inhabil. Siden KJO ikke fikk uttalelsen han håpet på av BDO, gikk han altså videre til disse arbeidsgiveradvokatene. Svaret fra Abeliaadvokaten Nordgård til KJO er både uformell og kameratslig;

«Hei KJ, 
Da har vi sett på Grimstads vurderinger i forhold til varslerens og BDOs habilitet. Vedlagt følger vurdering av det samme fra NHO-advokat Halvor Sigurdsen. Jeg er enig i Sigurdsens vurderinger.» 

Sigurdsen skriver; 

«Jeg kjenner verken varslingen eller saken i detalj. Jeg har imidlertid forstått det slik at varslingen, og for så vidt den tidligere saksgangen, viser at varsleren har lagt frem ganske omfattende opplysninger. Varslingen, som gjelder påståtte kritikkverdige forhold, sett samt denne fremleggingen må forstås slik at varsleren har dannet seg en ganske klar oppfatning av fakta i saken. Jeg mener derfor at BDOs uttalelse om "Varsler ønsker åpenbart at fakta om behandlingen av kollegaen kommer frem og har gitt beskjed om dette som varsler" ikke legger tilstrekkelig vekt på varslerens involvering i saken. Videre oppfatter jeg saksgangen og varslingen slik at varsleren går lenger enn å bare legge frem fakta. Poenget er altså at varsler som er styremedlem, slik jeg forstår saken og varslingen, har en egen bakgrunn for den videre behandlingen av saken. (...) Min vurdering er at varslerens tidligere befatning med saken er av en slik karakter at det foreligger inhabilitet når det gjelder hvordan styret skal behandle saken videre. Denne konklusjonen er basert på premissene ovenfor.»

Advokatenes uttalelser er bare vås og tåkeprat, og i en slik grad at jeg nesten trekker på smilebåndet. Uansett er det nok klart for de fleste at man ikke blir inhabil bare fordi man har gjort seg opp en mening om en sak. Hvordan skulle for eksempel en domstol fungere hvis den ikke kunne gjøre seg opp meninger, uten derfor å bli fremstilt som inhabil? Det er selvfølgelig nettopp mine meninger og oppfatninger som førte til varslingen. Vurderingen er nesten grenseløst tullete og useriøs, og det er ikke til å tro at sludderet kommer fra NHO? For det andre har disse advokatene unnlatt å habilitetsvurdere frelserne i styret og deres behandling av saken på Gardermoen i september 2016. Den gang konkluderte styret på et umulig grunnlag, nærmest totalt blottet for relevant informasjon. De fant likevel ingenting å utsette på konsernsjefens behandling av BU. Det vil med andre ord si at frelserne selv nå har en sterk og klar egeninteresse i at neste behandling munner ut i samme konklusjon de selv kom til. Hele regien i dette teaterstykket eies av ingen ringere enn frelsernes egen advokat i styret, advokat KJO. Epostenes avsløringer er krystallklare og viser at advokaten igjen ikke akkurat fremstår som en troverdig og etterrettelig fyr. At disse menneskene gang på gang kan avsløres for uredelig opptreden gir på ingen måte noen glede. Snarere er det sorg, frustrasjon, sinne og avmakt som preger min tilstand. Og særlig nå som jeg på det utroligste vis har fått sparken!

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette