Varsleren i Fretex - del 2

25.04.2018

I denne omgang skal jeg ta for meg hvorfor jeg igjen står i en varslingssak og nok engang mot virksomhetens øverste ledelse. Jeg skal forsøke å beskrive hendelsene mest mulig objektivt.

Forsommeren 2016 ble jeg valgt inn som varamedlem i Fretex Norge AS. Fretex Norge AS er på dette tidspunktet moderselskapet til 4 heleide døtre, deriblant Fretex Øst-Norge AS. Her var jeg ansatt som administrasjonssjef. I august 2016 mottok styret en varsling fra tidligere butikkjedesjef i Fretex Norge AS. For meg fremstod vedlagte dokumentasjon med et innhold som om butikkjedesjefen kan ha blitt utsatt for en lovstridig prosess fra konsernleder og styreleder. Etter å ha lest gjennom varslingen ba jeg som varamedlem om at styret behandlet saken på et snarlig ekstraordinært styremøte.

Etter at mine henvendelser til styret ble møtt med taushet, tok «mitt» styremedlem initiativ og krevde at saken måtte behandles i et ekstraordinært styremøte. Dette trykket medførte en gjennomføring to dager senere. De det var varslet på ledet prosessen og etter 1,5 timer konkluderte styret med at intet kritikkverdig hadde foregått i saken. Påfølgende dag trakk «mitt» styremedlem seg fra vervet og ble dermed erstattet av meg. Etter styrets gjennomføring og vedtak fra det ekstraordinære styremøtet, la jeg saken frem for ledergruppen i Fretex Øst-Norge AS. Vi ba konsernsjefen om en redegjørelse, men han nektet. Ledergruppen varslet følgelig saken inn for virksomhetens varslingskanal, BDO.

Etter vedtak i styret startet BDO v/Erling Grimstad sin granskning av saken. Få dager senere uttrykte styreleder mistillit til BDO og insinuerte at Grimstad hadde en relasjon til meg. Ettersom styret var oppdragsgiver og samtidig uttrykte mistillit til gransker, trakk BDO seg fra oppdraget. Styret ga deretter oppdraget til advokatfirmaet Grette. Grette foretok 25 intervjuer og tidlig i juni 2017 konkluderte de med at verken konsernleder, styreleder eller styret for øvrig hadde handlet kritikkverdig, De hadde tvert imot handlet med kjærlighet. Butikkjedesjefen ble beskrevet som en ordrenekter og jeg ble fremstilt som en krass og intens varsler som ikke hadde rett i noen av mine påstander. Som følge hadde jeg heller ikke rett på varslervernet. Jeg anklaget Grettes rapport for å være et bestillingsverk hvor formålet har vært å frikjenne konsernsjef, styreleder og styret fra alle anklager og samtidig sverte meg. Gjennom styrevedtak ga styret all informasjon til de det var varslet på, inklusive referatene fra samtlige intervjuer. Varslerne og de tillitsvalgte fikk på sin side kun et begrenset innsyn i rapportens konklusjoner.

Drøye to måneder senere la konsernleder fram et overordnet organisasjonskart for styret, hvor selskapenes ledergrupper var tatt bort i likhet med administrasjonsstillingen. Selve organiseringen skulle de ansatte arbeide med utover høsten 2017 og frem til mai 2018. Mot min stemme godkjente styret prosessen. Jeg advarte styret en siste gang om risikoen deres behandling ville utsette virksomheten og dens ansatte for. Til tross for at styret hadde betalt 2,6 millioner kroner for Grette rapportens 140 sider, fryktet de ikke medieoppslag om jeg skulle henvende meg eksternt.

Få dager før julaften 2017 ble jeg tilbudt stilling som Controller, men uten en stillingsbeskrivelse. Jeg aksepterte ikke tilbudet og hevdet at konsernledelsen fjernet min stilling fordi jeg ledet varslingen mot konsernleder og styreleder. Tidlig i januar 2018 fikk jeg det samme tilbudet på nytt og denne gang med en stillingsbeskrivelse. Jeg fikk også samtidig tilbud om å avslutte mitt arbeidsforhold i Fretex og kunne fratre på dagen. Jeg aksepterte ingen av delene og etter forhandlingsmøte gikk jeg til sak. Nå venter jeg og min advokat på Fretex sitt tilsvar, selv om det allerede er klart at de i tilsvaret vil hevde at omorganisering og varsling ikke har noe med hverandre å gjøre.

Av åpenbare grunner må jeg være forsiktig med hva og hvor mye jeg deler i forkant av en rettssak. Men tanker og veivalg man gjør mens man er i en slik posisjon tenker jeg er riktig å få frem. Så fortsettelse følger neste onsdag.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #varslerombud #hms #fretex