66. Tour de Fretex - del 4

15.02.2020

"Husk - når du tror at alt er tapt, har du ennå fremtiden foran deg"

~ Ukjent fjott ~ 

Varsleren i Fretex - del 66

Lagerettskjennelsen er allerede kommet, minst én uke før tidsfristen. Det er ofte ikke et godt tegn, og er det heller ikke denne gang. Med vantro må jeg konstatere at den siste spikeren i kista trolig er slått ned for min varslingsprosess i Frelsernes rike, og for mye annet også.

Kjennelsen kan oppsummeres med at jeg ble vurdert som en forsvarlig, rettmessig varsler i aktsom god tro. Men gjengjeldelsene jeg viste til, var etter rettens syn overhodet ikke gjengjeldelser. Brorparten av forholdene jeg tok opp var;

 • Ekskludering og massiv taushet fra øvrige medlemmer i styret i Fretex Norge.
 • Habilitetsgranskning av kun meg og ikke øvrige styremedlemmer.
 • Styrets bruk av en grovt uriktig granskningsrapport fra Gretteadvokatene.
 • Hemmelige referater som beskriver meg i sterke negative ordelag, ført i pennen av HR-sjefen
 • Uforklarlig beslutning om bortfall av min rolle på konsernledermøte bare tre måneder etter at jeg varslet på konsernsjefen
 • Orientert om dette bortfallet først i et styremøte 8 måneder senere
 • Overhøvlet og kalt løgner og mytterist av styreleder LE i det samme styremøte, med konsernsjef og økonomisjef til stede.
 • Uten noen form for stilling eller annen informasjon, rett før jul 2017 tvangsoverført til nytt selskap
 • Første jobbtilbud var med krav om oppmøte i Sandnes, til tross for konsernledelsens viten om min helsetilstand og behov for jevnlig oppfølging på Ullevål.
 • Jobbtilbud uten stillingsinnhold, kun med tittel og samme lønn som tidligere
 • Ekskludert fra vurdering til ny HR stilling til tross for selv å ha fungert i stillingen i tre år i FØN
 • Tilbud en controller-stilling underordnet administrasjons/økonomisjef-stilling
 • I kontrast til samtlige øvrige stabs -og sektorledermedlemmer i begge de nye selskapene, ingen lønnsøkning
 • Ingen tilbud om stilling i det andre store Fretexselskapet, selv om jeg ba spesielt om ikke å ekskluderes fra dette
 • Oppsigelse i januar 2018

Etter min mening skal det litt til å hevde at det er hevet over enhver tvil at ingen av disse forholdene, samt flere jeg ikke har listet opp, kan ses på som gjengjeldelser. Særlig ille er rettens vurdering når slike forhold i forarbeidene til varslerparagrafene, nærmest listes opp som typiske for hva som må anses som gjengjeldelser. Det bortimot eneste lagmannsretten bruker som bevis for at det ikke er noe tvil om arbeidsgivers korrekte opptreden, er de uttalte og udokumenterte påstandene fra den omvarslede konsernledelsen selv. Dokumentasjon og sentrale vitneforklaringer som i sterk grad bygger oppunder mine påstander, har retten fullstendig avfeid, tiet i hjel eller tatt ut av kontekst. Samtidig har de brukt en grovt misledende retorikk i måten kjennelsen beskriver kjensgjerningene på.

I rettslig sammenheng må man nå konstatere at det ikke er nok for den som varsler, og som deretter utsettes for gjengjeldelser, å bevise at varslingen var forsvarlig og rettmessig. Varsleren må dessuten bevise at gjengjeldelsene man mener seg utsatt for, «objektivt» sett er virkelige og ikke minst at gjengjeldelsene beviselig er relatert til varslingen. Den som vurderer objektiviteten og varslingsrelasjonen, har i dette tilfellet vært et ekstremt subjektivt dommerpanel i lagmannsretten. Et panel som beviselig har tilpasset alt grunnlaget etter den kjennelsen de har kommet frem til.

Dersom jeg hadde vunnet frem med bare ett eneste gjengjeldelsespunkt måtte lagmannsretten tilkjent meg seieren. Det ville i så fall ført til at bortimot diametralt motsatt utkomme. Jeg hadde trolig beholdt arbeidet og Fretex hadde måttet betale mine saksomkostninger. Men denne retten har på vanvittig vis uttrykt påstanden om at Fretex utvilsomt har sannsynliggjort at samtlige 13-15 anførte gjengjeldelsespunkter, ikke har hold i virkeligheten.

Til tross for at retten igjen vurderte meg som en forsvarlig og rettmessig varsler, fradømmer de meg altså arbeidsforholdet i Fretex (i en alder av 55 år). Og på veien ut i garantert arbeidsledighet (og sannsynlig trygd) må jeg samtidig dekke både mine egne og motpartens saksomkostninger på til sammen 1,5 millioner kroner. I tillegg synes de det er på sin plass at jeg for alltid vil miste retten til AFP ordningen (pensjonsordning som tilsier at arbeidstaker fra fylte 53 år, må ha arbeidet i en virksomhet med denne retten, frem til fylte 62 år).

Det er verd å merke seg bakgrunnen for at jeg også må betale motpartens saksomkostninger. Det er deres mening at mine «subjektive» oppfatninger om gjengjeldelse, som at jeg etter varslingen skulle miste jobben fordi et dobbelt så stort omorganisert selskap etter den omvarslede konsernsjefens mening, trengte en underordnet controller fremfor en administrasjonssjef, ikke medfører noen grad av sannsynlig sammenheng. «Objektivt» sett (ifølge rettens egen evne til å vurdere objektivt) var verken dette eller noe annet jeg har anført i nærheten av å være en gjengjeldelse.

Siden mine subjektive oppfatninger om gjengjeldelser etter rettens mening var så grundig på jordet, fortjener selv en rettmessig varsler som har vært i aktsom god tro, å betale ytterligere nærmere 400 000 kroner i tilleggsstraff. Det er ikke nok å ilegge denne 55 år gamle godt fungerende arbeidstakeren og forsvarlige varsleren en bunnløs gjeld, men jeg skal sendes ut i hva som mest sannsynlig blir varig arbeidsledighet, slik at det å betjene gjelden skal bli ekstra uoverkommelig. At samfunnet med denne kjennelsen får nok en borger som norske skattebetalere må betale livsoppholdet for, er bare nok et element dommerpanelet har latt gå hus forbi, sånn «subjektivt» sett.

Kan man få en tydeligere beskjed om at varslere ikke er ønsket?

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #varslervern #fretex #frelsesarmeen #lo #nho #flt #forbundforledelseogteknikk #arbeidsogsosialdepartementet #arbeidsogsosialtminister #thorbjørnrøeisaksen #frittord #norskpen

Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!