52.Blir det en anke?

13.03.2019

Det er viktig å påpeke at jeg ikke er tilbake fordi tingretten har dømt det slik, men fordi både ledelsen i Fretex Miljø AS og undertegnede ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen, så lenge jeg står i stillingen.

Varsleren i Fretex - del 52

I kjennelsen fra tingretten mellom Fretex og meg, er det en saksfremstilling som ikke er spesielt gjenkjennelig. Her hevdes det i første rekke at det dreier seg om at butikkjedesjef BU var uenig med de mål som ble bestemt av konsernledelsen. I tillegg var han uenig i lønnsutviklingen og det at han måtte fratre styreverv. Det var ifølge tingretten dessuten en rekke andre forhold som ga opphav til konflikt og inntrykket er at det var BU som nok måtte ta ansvaret for dette. Innkallingene fra TIV ble av retten omtalt i oppsiktsvekkende arbeidsgivervennlige former. TIV ilegges å ha kommet med mer informasjon enn han faktisk gjorde, ikke minst jf. møteinnkallingen som egentlig var fullstendig misvisende. Generelt formuleres hendelsene med en såpemyk undertone til fordel for ..? Ja nettopp, konsernsjef TIV.

Møtet, referatet fra møtet og BU sin opplevelse av møtet som dessuten for TIV var tvingende nødvendig å gjennomføre i Sandnes til tross for hans mange visitter til Oslo, er av retten omskrevet på en slik måte at alt ser tilforlatelig ut. At TIV selv innrømmet at han var sint under møtet forties. Det at styreledelsen som selv er en varslingskanal, pratet i vei med konsernsjefen uten hensyn til konfidensialitetskravet de faktisk er underlagt som varslingsmottaker. Eller BUs bønn om at de ikke måtte informere konsernsjefen om hans henvendelse, fordi han mente det ville føre til at han fikk sparken, er retten like tause om. De finner det imidlertid nødvendig å vise til at BU selv ikke kalte noen av sine skriv for varsling før 10. juni, og med det legges ansvaret for slikt tydeligvis på arbeidstakeren. Husk det heretter; Ingenting skal behandles som varsling før den som varsler skriver at det er et varsel! Så skrives det ytterligere en side eller to med forholdsvis lite «kred» til BU, før fagdommeren avslutter med advokatfirmaet Grettes åpenbart forbilledlige rapport. Grettes representant advokat Kambestad og hans vitneforklaring, særlig bagatelliseringen av lovens krav til drøftelsesmøter etter § 15-1, synes ikke på noen måte å svekke rettens tillit til arbeidet Gretteadvokatene gjorde.

Deretter, og ikke så overraskende etter en slik innledning, er det jeg som får gjennomgå. Retten trekker frem og understreker det kritikkverdige i at jeg krevde konsernsjefens og styreleders avgang. Det fremføres at jeg kom med flere opphissede e-poster før 2. september 2016, før jeg roet meg ned. Så vidt jeg husker var det kun én epost som kan karakteriseres som opphisset, resten var kritiske og til dels krasse. Hvorfor jeg var kritisk og krass finner for øvrig ikke retten det nødvendig å gå inn på. I stedet får jeg minst halvparten av ansvaret for at saken eskalerte og jeg ilegges urimelige påstander jeg aldri har hevdet, men som retten likevel tar stilling til som om jeg har sagt det og rakker deretter ned på de uttalelsene jeg aldri har kommet med. For meg skaper slik retorikk og argumentasjon en betydelig følelse av å bli utsatt for overgrep.

Faktum er at tingretten skulle ha skrelt bort det meste av motpartens evinnelige prat om BU og hans arbeidsforhold, og i stedet konsentrert seg om hovedsaken jeg varslet om. Var det slik at gjennomføringen av møtet av 19. mai 2015, referatet og den påfølgende eposten hvor BU fikk sparken, kunne anses å være potensielt kritikkverdige forhold? Noe mer rundt BU er det for retten liten grunn til å ta stilling til i spørsmålet om jeg skal anses som en varsler. Deretter skulle de vurdert hvorvidt fremgangsmåten i varslingen var forsvarlig. Kan det hukes av for at jeg oppfylte begge disse kriteriene, så skal jeg ifølge loven være beskyttet mot gjengjeldelser. På uforklarlig vis tilkjenner retten meg dette vernet, til tross for min tydeligvis kritikkverdige atferd og manglende varslingsrett. Men denne rausheten kommer ikke til uttrykk i det som skrives. Tvert imot får jeg hele bevisbyrden, selv TIV sine uttalelser i retten blir inntektsført som sannheter uten noen form for dokumentasjon. Min påstand om at jeg ble utsatt for flere gjengjeldelser, blir avfeid som tull og tøys. Styremøtet fra 25. august 2017, hvor styreleder LE kalte meg for løgner, mytterist og andre ting under påhør av konsernsjefen og økonomisjefen, og som ble toppet med bardus informasjon om at min stilling ikke ville være med i den nye organiseringen, var ikke alvorlig nok til engang å bli omtalt. Fagdommeren fremstiller deretter tidslinjene fra jeg varslet til jeg ble oppsagt på en slik måte at det skal se ut som det er lang tid mellom disse hendelsene. Bortfallet av min stilling, hovedrepresalien, hevder retten er helt naturlig konsekvens av en slik omorganisering. Men noen forklaring på hvorfor det er så naturlig, redegjøres det ikke for.

Selv uten det såkalte varslervernet burde prosessen rundt bortfallet av min stilling, tilsettingen av HR-rollene i de nye selskapene (som jeg er kvalifisert for) og hvordan tingene forløp fra høsten 2017 frem til det endte med en oppsigelse i januar 2018, tilsi at jeg vinner frem med påstanden om usaklig oppsigelse. Det er noe underlig at retten ikke har sett eller skrevet det minste om dette poenget.

Jeg har siden sist mandag vært på jobb og ser positivt på det. Opplevelsen av å bli tatt godt imot er overveldende og rørende. Det er nesten som om jeg ikke har vært borte, men kommer hjem. Det er jeg veldig glad for. Det er imidlertid viktig å påpeke at jeg ikke er tilbake fordi tingretten har dømt det slik, men fordi både ledelsen i Fretex Miljø AS og undertegnede ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen, så lenge jeg står i stillingen. Tingrettens dom er ikke rettskraftig før den eventuelt anerkjennes av begge parter.

Det store spørsmålet er kanskje; vil Monsen anke til lagmannsretten? Tja, den som lever får se...

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!