19. På vikende front

22.08.2018

Varsleren i Fretex - Del 19

Juli 2017 (femte del)

Etter varslingen jeg sendte til alle daglige ledere og mellomledere med kopi til internrevisor hadde jeg et mikroskopisk håp om at noen ville samle seg, og kreve en mer åpen prosess hvor konsernsjefen selv måtte svare på spørsmål om varslingssaken. Selv om håpet egentlig ikke er der, kunne jeg ikke la denne siste interne muligheten stå uprøvd. Jeg blir ganske positivt overrasket over at daglig leder i Fretex Midt-Norge få dager senere skriver følgende til styreleder LE;

«Ledergruppen i Fretex Midt - Norge AS stiller seg bak forslaget om å få belyst saken vedr. BU i et åpent forum med en dialogbasert tilnærming med involverte og informerte parter. Det er slik vi ser det klokt i den situasjonen vi nå står oppe i, selv om saken formelt er avsluttet. Åpenhet er en kjerneverdi i konsernet vårt og en fane som bør holdes høyt. På vegne av ledergruppen i Fretex Midt- Norge AS.» 

En tilsvarende forespørsel blir sendt av ledergruppen fra Fretex Nord-Norge.

Styreleder LE og konsernsjef TIV møter dette på samme vis som de tidligere gjorde med oss varslerne, de tillitsvalgte og daglig leder i Fretex Øst-Norge da vi i juni fikk presentert Grette rapporten. De som stiller spørsmål ved saken blir gjenstand for advokat Kambestads redegjørelse og konsernsjefens tilstedeværelse. Denne maktutøvelsen er effektiv for etter en ny runde med dette er det ingen som lenger stiller spørsmål eller på annen måte gir uttrykk for protester. I det skjulte mottar jeg støtteerklæringer fra flere i lederstabene. Støtte fra sidelinjen som bare jeg hører er naturligvis godt å få men hjelper ikke så mye. Styrelederen svarer de ledergruppene som ba om et åpent møte at saken anses ferdigbehandlet av et enstemmig styre. At det er enstemmig er for så vidt riktig da jeg ikke selv orket å delta etter at Gretteadvokatenes konklusjoner ble kjent, og det utnytter styrelederen til det fulle. Utviklingen overbeviser meg om at livreddende hjelp fra folk i Fretex er noe jeg kan se langt etter. Jeg er sørgelig alene men det er ikke noe nytt. Det er bare det at det kjennes så tydelig akkurat nå.

Internrevisor MP sender meg en epost hvor han hevder han skal se på saken. Jeg rister på hodet når jeg leser det for jeg har for lengst plassert ham. Jeg skriver likevel tilbake og forteller at det neste jeg tenker å gjøre er å konfrontere min fagsjef som også er konsernets økonomisjef. Jeg vil at økonomisjefen skal svare på om det er i tråd med våre verdier at konsernsjefen lyver til de ansatte om at BU gikk over i ny stilling i Frelsesarmeen. Realiteten var en helt annen, nemlig at BU i månedene han hadde igjen etter at han ble presset ut, fikk lov til å jobbe med et par prosjekter i Frelsesarmeen mens han fremdeles ble lønnet av Fretex. Hans lønnskostnader ble i sin helhet belastet datterselskapene i Fretex og altså ikke Frelsesarmeen. Dette skjedde uten at ledelsene i datterselskapene ble orientert og i en kontekst hvor konsernsjefen krevde mest mulig overskudd fra sine daglige ledere. Den som regnskapsmessig konterte dette lureriet var økonomisjefen selv. I Fretex er det slik at datterselskapene helt og holdent dekker driften av morselskapet Fretex Norge, uten innsyn i hva det er vi dekker. Økonomisjef LL og resten av konsernledelsen kan faktisk reise på heisaturer og misbruke givermidler slik de måtte ønske uten å stå til ansvar for andre enn seg selv. Jeg har lenge ergret meg over den manglende åpenheten men aldri tenkt på muligheten for misbruk. For meg har Fretex hele tiden fremstått som en temmelig verdiorientert virksomhet hvor folk er grunnleggende redelige. I dag har jeg en litt annen oppfatning men internrevisoren er helt uforstående til problemet og svarer på følgende vis; «Fint om du kan presisere to forhold: Hva mener du er kritikkverdig forhold? Hvilke regler mener du er brutt?»

Det skulle neppe være nødvendig å påpeke for en revisor at avsløringen av slike skjulte poster også medfører at tilliten til Fretex Norges øvrige disposisjoner svekkes. Det påfølgende spørsmålet er i hvilken grad datterselskapene betaler for andre kritikkverdige kostnader. Revisorens svar vekker en del mindre positive følelser og de er såpass sterke at jeg vurderer å ikke bruke mer tid på ham. Etter litt betenkning gir jeg ham likevel en siste mulighet til å fremstå som en reell internrevisor. Det gamle bekjentskapet får æren for det. MP mottar derfor en epost hvor jeg avslutningsvis skriver; «..at jeg må presisere dette for deg som er vår internrevisor synes jeg er rart. I våre etiske retningslinjer fremheves det at alt vi gjør og sier skal tåle dagens lys. Du kan bare spørre deg selv, vil slike avsløringer være noe media kan fatte interesse for?». Hans mangel på svar er den endelige kroken på døra for et fortsatt vennskapelig bekjentskap. Og jeg tar det høyst personlig.

Min tid i Fretex vil ganske sikkert på en eller annen måte termineres med omorganiseringen, derfor føler jeg ikke at det er så mye mer å risikere om jeg sender økonomisjefen skrivet jeg informerte internrevisoren om; 

«Hei LL, Jeg ønsker med dette å fortelle deg hvordan jeg har opplevd deg som min fagsjef etter at jeg varslet. Det fremgår av varslingsrutinene våre at Fretex vurderer varsleren som en positiv ressurs, fordi man da kan rette opp kritikkverdige forhold. Det er de kritikkverdige forholdene som er problemet og ikke varslingen! Det er ikke min erfaring etter å ha varslet om hvordan BU har blitt behandlet. Du er min fagsjef men fra deg har jeg egentlig i beste fall blitt møtt med taushet. Du har ikke en eneste gang tatt opp varslingen med meg, men du har gått til andre med informasjon du fikk fra revisor, etter revisors samtale med meg. Det er mange måneder siden du var innom for å slå av en prat osv. Det er vanskelig for meg å ikke se på din sterkt endrede atferd mot meg som represalier, fordi jeg har varslet om et forhold som går direkte på din sjef. Etter at jeg kritiserte deg for disposisjoner du har gjort, som jeg mener er kritikkverdig fordi de bryter med kjerneverdiene våre, forventer jeg ikke et avtakende represalieregime. Det du burde gjort var å ta kontakt for å ha en skikkelig samtale, så kanskje vi hadde fått ryddet opp? Det ville vel vært mer i tråd med lederprinsippene og "tett på rett på og med begeistring"... Kanskje jeg ville fått en åpenbaring om at du likevel ikke er så involvert i det TIV har holdt på med, forhold som jeg altså mener er sterkt kritikkverdig og skadelig for virksomheten. Avslutningsvis og på nytt ønsker jeg igjen å få svar på hvorfor du mener at jeg ikke skal få tilgang til fakturaunderlag fra adv.firma Grette? Er det slik å forstå at åpenheten kun skal gjelde alle datterselskapene, mens Fretex Norge skal få holde på med sitt i det skjulte?»

Det er ganske tydelig at konsernledelse og frelserne i styret har tett kontakt rundt varslingen. Alle er skjønt enige om at vanskelige eposter fra Monsen best kan møtes uten svar. Jeg forstår veldig godt at varslingen for mange måneder siden druknet i min krasse kritikk av styrets og konsernledelsen forferdelige saksbehandling. Det gjør det også enklere for disse menneskene å late som om det er jeg som er problemet fremfor dem selv. Fremgangsmåten har likevel ført til en tydeliggjøring av de kritikkverdige forholdene og da er det uansett verd det. For øvrig er varslerrollen på dette nivået noe de fleste ikke vet hva er, mens jeg har vært gjennom en tilsvarende og svært belastende varslingskamp tidligere. Andre varslere som har gjort seg tilsvarende erfaringer vet at det skal mye kraft og disiplin til for å stå imot et overlegent maktapparat og i tillegg på en balansert og rolig måte, uke etter uke, måned etter måned og etter hvert år etter år. Særlig krevende er rollen i en kontekst hvor du vet at de du kjemper imot har nok av mennesker og ressurser som arbeider for å uskadeliggjøre nettopp deg. Mens du grubler dag og natt og lurer på hvordan det skal gå, sover motparten i trygg forvissning om at de har varsleren under kontroll. Jeg har fremdeles krefter igjen men å forholde seg distansert til så sterke følelser slike prosesser utsetter en for, betinger en umenneskelig disiplin. I hodet mitt er det for øyeblikket lite disiplin å spore og absolutt ingen distanse mellom følelsene som kjemper om overtaket. Som oftest er utbrudd med tvil og fortvilelse noe mer frekvent enn sinne og raseri, men alle disse følelsene bidrar til at kreftene gradvis renner ut av kropp og sinn. Tankene kretser ustanselig rundt minefeltet jeg har rotet meg inn i og tvilen om jeg klarer å stå løpet ut gnager og gnager uten stopp. Orker jeg å gjøre dette enda en gang? Utallige ganger har jeg fortalt både meg selv og andre at det handler om selvrespekt, å leve med seg selv og valgene man gjør. Men er det virkelig sant? Dersom jeg går skikkelig på trynet i dette voksende gjørmehullet, er jeg usikker på om ikke angeren blir så tung at gjørmen vil omslutte meg fullstendig. 

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette