15. Tillit til ledelsen?

25.07.2018

Varsleren i Fretex - Del 15

Juli 2017

Styreleder LE bekrefter kort at protestskrivet mitt vil bli vedlagt styrevedtaket til omorganisering av Fretex. Noe mer får jeg ikke gjort i denne saken og om jeg skulle hatt noe tvil tidligere, er jeg nå sikker på at omorganiseringen betyr slutten for mitt arbeidsforhold i Fretex. Det er som et ekko fra tiden i Siemens da jeg varslet om overfaktureringen av Forsvaret. En liten trøst får jeg ved at styrelederen mottar personlig skriv fra et varamedlem. Det gjengis noe redigert for sammenhengens skyld;

Har siden september/oktober 2016 vært vararepresentant i styret til FN (Fretex Norge). Med bakgrunn i dette og møter/samtaler jeg som medlem i konsernutvalget har hatt med TIV vil jeg meddele en sterk bekymring for hva som skjer med Fretex og hvordan fremtiden vil arte seg for ansatte i Fretex. Jeg har over lengre tid undret meg over hva Frelsesarmeen egentlig vil med Fretex? Er det bare for å sikre seg de millionene som kommer inn hvert år eller er det noe mer? Grunnen til undringen er opplevelsen av at Fretex mister mer og mer av sin Frelsesarmè ånd. Det er færre og færre som har tilknytning til FA og færre og færre som har et kristent ståsted. Fretex står tross alt for Frelsesarmeens Tekstiler så det burde kommet enda tydeligere frem.

Når det gjelder varslingssaken synes jeg det er veldig påtagende at det overhodet ikke blir stilt noen form for kritikk til måten denne saken har blitt behandlet på. Blir jo også veldig forundret når en av hovedhendelsene det ble varslet på ikke er vurdert av Grette i det hele tatt. Det gjelder når BU henvendte seg til styreleder om en bekymring på hvordan han har blitt behandlet tidligere av TIV og han ber styreleder innstendig om ikke å nevne dette for TIV da han er redd for represalier. Styreleder gjør det stikk motsatte og kort tid etter henvender han seg til TIV og refererer til samtalen med BU. Synes også det er merkelig at styret ikke reagerer på at TIV kommer med usannheter og sender ut en mail som sier at BU slutter i Fretex for å begynne i en ny stilling hos Frelsesarmeen som attpåtil blir betalt av Fretex. Er dette drøftet i styret? Hvorfor er det slik at de det blir varslet på blir trodd og varslerne blir sett på som oppviglere?

Onsdag 28.06.17 var konsernutvalget i Fretex Norge samlet for å få presentert rapporten til Grette. Et av punktene som det ble stilt spørsmålstegn ved var hvorfor BDO sa ifra seg oppdraget med å granske varslingssaken. KJO redegjorde for dette, men ut ifra hva jeg har fått referert ble det ikke nevnt at årsaken til at BDO valgte å trekke seg ut var tidligere styreleder TN mente at det kunne stilles spørsmålstegn ved BDOs tilknytning til Per Yngve Monsen, og at BDO kunne få en dobbeltrolle. Det som også er underlig er at du som nåværende styreleder ikke kom med noen innsigelser på fremlegget til KJO og dermed bekreftet at dette var det som hadde skjedd. Det ble også spurt av de tillitsvalgte om det var andre momenter som burde vært nevnt, men det ble det svart at det ikke var. Der burde det blitt sagt noe om rollen til TN når BDO trakk seg ut.

På styremøtet mandag 19.06.17 ble rapporten fra Grette presentert. Etter presentasjonen diskuterte styret hvordan vi nå skulle jobbe for å opprette tilliten mellom de berørte parter. Jeg sa noe om at det nå må skapes en arena der TIV og EM (daglig leder i Fretex Øst-Norge) kunne snakke ut for at arbeidsforholdene dem imellom skal bli så normale som mulig. Det ble i styret vedtatt følgende; Styreleder Lindis Evja inviterer daglig leder i FØN EM og konsernsjef TIV til et avklaringsmøte vedrørende varslingssaken.

Når jeg da i ettertid får høre at en av granskerne fra Grette var tilstede og presenterte rapporten og det eneste som ble sagt om fremtiden var at nå må vi se fremover blir jeg veldig skuffet. Intensjonen med dette møtet skulle jo være å bygge opp en tillit mellom TIV og EM. Tror ikke dette ble tilfellet og mitt inntrykk er at dette var noe TIV ønsket og ikke det som var intensjonen med møtet. Blir også forundret når dette ikke stod i styreprotokollen og allikevel ble endringen gjort, men når det ble stilt spørsmålstegn ved hvorfor TIV skulle delta når rapporten ble fremlagt for de tillitsvalgte, da var det ikke mulig å gjøre noen endringer. Det jeg stiller spørsmålstegn ved er hvem som egentlig er styreleder?

Har nå fått informasjon om at advokatene i Grette mener at siden varslingssaken avdekker ingen brudd på lover og regler er de som varsler ikke beskyttet av §2-5 i Arbeidsmiljøloven (vern mot gjengjeldelse ved varsling) Dette gjør meg enda mer betenkt sett i lys av at styret godkjente at TIV skulle få tilgang til alle referater fra intervjuene som ble foretatt i forbindelse med granskningen. Hva tror du da skjer i forbindelse med den pågående omorganiseringen? Jo, at dem som har uttrykt seg kritisk til TIV og hvordan varslingssaken har vært håndtert fra TIV sin side vil få stillinger som er lite interessante. Og det at TIV har fått tilgang til alle referater etc er jo også i strid mot det som ble sagt ville skje med rapporten. Virker som det er TIV som styrer mye av det som skjer og vi andre bare sitter og nikker.

Stiller meg også veldig undrende til hvordan styret agerer når PYM sender ut det jeg vil si er bekymringsmeldinger på hvordan varslingssaken blir håndtert. Det virker som om de faste styrerepresentantene inkludert styreleder synes PYM er en pest og en plage og bare vil skape støy. Jeg mener at det er det totalt motsatte PYM ønsker å oppnå. Han ønsker at Fretex sine verdier og Fretex sin tilknytning til Frelsesarmeen skal prege det som skjer i Fretex. Når han mener at hendelser i Fretex ikke er i henhold til Fretex sine verdier og retningslinjer burde heller styret stoppe opp og tenke nøye gjennom hva grunne til henvendelser fra PYM er. Når det er PYM som er den som tar opp dette og ingen andre i styret blir jeg virkelig bekymret og undrer meg hvorfor det er slik.

Min opplevelse er at styret bare nikker og godtar alt TIV kommer med av forslag og handlingsplaner og de få gangene jeg har opplevd det kommer spørsmål i et styremøte er når det er noe feil med tall. Har så langt ikke opplevd at noen har sagt imot TIV når han har kommet med fremlegg. Det er vel fordi det er ingen som tørr?

Så, hvorfor har jeg skrevet alt dette som kan virke som kritikk av styret og styreleder? Fordi jeg er veldig glad i Fretex og Frelsesarmeen og er som sagt veldig bekymret for hvilken vei det nå går. Tror det er på tide at noen våkner opp og ser på hva er det som skjer og ikke betrakter alt som TIV kommer med som en sannhet. Mitt inntrykk er at han styrer alt, selv om han ikke er styreleder i FN, er det hans ord som er lov og når han da også sitter som styreleder i datterselskapene har han total kontroll over alle styresarbeid. Når det blir spørsmål om beslutninger og saksgang i saker er det jo veldig enkelt for TIV å referere til beslutning i styret når det er han som har skrevet dem. Det er til og med han som foreslår, dvs bestemmer hvem som skal være eksterne styremedlemmer i FN. Håper jeg har fått frem det jeg mener og at min henvendelse blir behandlet på en seriøs og god måte som vil være positivt for Fretex. *

For meg er det veldig godt å se at det likevel er én person i styret som deler mitt syn. Etter egen erfaring i denne saken behandles imidlertid ansattvalgte varamedlemmer som om de er usynlige av frelserne i styret. Varamedlemmet KR er optimistisk dersom han forventer en seriøs og god behandling av denne henvendelsen, slik han skriver. Mest sannsynlig får han ikke engang et svar fra styrelederen. Likevel har styrets nærmest altomfattende skall av taushet fått en aldri så liten sprekk og det er en oppmuntring. 

En bekjent sender meg en fantastisk flott tankevekker fra den nå avdøde Holocaustberetteren, forfatteren og humanisten Eli Wiesel; "Always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor never the tormented."

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen

* Gjengitt etter samtykke fra brevskriver