Blogg

"Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet. "

Det er nasjonaldagen vår i dag! Vi feirer grunnloven vår fra 1814. Det er altså ingen dag for varslingstematikk, selv om varsling er dypt forankret i Norges Grunnlov § 100. Denne grunnlovsparagrafen som skal sikre at alle har rett til ytringsfrihet.

"Dersom fakta er annerledes enn hva du trodde, så forhold deg til fakta, og ikke det du trodde. Det er det motsatte av journalister, som aldri lar seg forvirre av fakta om de først har en god historie."

Under viser jeg til et innlegg i nettidsskriftet Sykepleien 24.06.2019. Innlegget med overskriften «Vi må verne om varslerne!» er skrevet av leder og sekretær i Senior Norge Østfold, Finn Åsmund Johnsbråten.

Onsdagen som var gikk anken på lagmannsrettens dom i varslingssaken mellom Fretex og meg, til Høyesterett. Det er mye jeg ønsker skulle være med, for å få frem alle de urimelige vurderingene til lagmannsretten. Men jeg vet at det ikke vil hjelpe det minste, tvert imot. Det gjelder å trekke frem et fåtall hendelser og dessuten vise hvordan...

Jeg ønsker med dette å få frem hvorfor jeg opplever kjennelsen så urimelig. Imidlertid har jeg valgt å forkaste det jeg har skrevet i det opprinnelige innlegget fra søndag. Jeg innser at saken har påvirket meg så sterkt at jeg har vært i ubalanse. Så jeg beklager ordbruken og vil forsøke så godt jeg kan å moderere fremtidige uttalelser om...

«Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet.»

"Det er to ting man må venne seg til hvis ikke livet skal bli uutholdelig: årenes herjinger og menneskenes urettferdighet."

Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet. - John Lennon -

Fra bloggens start har jeg fått mange skriv fra ansatte og tidligere ansatte i Fretex/Frelsesarmeen. De bekrefter alle som en, at Fretex ikke lenger er en virksomhet hvor visjon og kjerneverdier befinner seg i sentrum.

For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg.

Etter tingrettsdommen og allerede i første forpostfektning, kom det frem et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte datert 12. januar 2017.

"Det ble også uttalt at oppsigelsene skulle feires med champagne på kvelden. Hvordan dette passer inn i en organisasjon som roser seg av å kurse alle ledere i relasjonsledelse er meg komplett uforståelig."

Det er mye som taler for at det er komplisert for Advokatforeningens disiplinærutvalg å konkludere i saken om hvorvidt Grette-advokatene Kambestad og Bjønnes-Jacobsen, har misligholdt sine forpliktelser rundt GDPR ved deres håndtering av lydfiler i granskningsoppdraget. Et oppdrag som Fretex-ledelsen altså brukte bortimot 3 millioner kroner av...

Sist torsdag mottok jeg også en ganske kryptisk epost fra internrevisoren i Frelsesarmeen; «Takk for samarbeidet og lykke til videre!»

«Ledelse er problemløsing. Den dagen soldatene slutter å komme til deg med problemene sine, har du sluttet å lede dem. »
- Colin Powell -

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.

«Hvor vakkert ytre skinn all falskhet har!»
- William Shakespeare -

27 juni klokken 13:39 tilbød jeg daglig leder et forlik. Den viktigste årsaken var selskapets situasjon, og at jeg ikke ønsket å bidra til at det hele forverres.

"Om du er tålmodig og venter lenge nok, vil vanligvis noe skje, og det vil som regel være noe du ikke liker."
- Kinky Friedman -

Av mangel på annet å skrive om henter jeg frem en artikkel fra Bergens Tidende fra januar i år. Her skriver Cand. philol Christine Lingjærde om varsling som et potent våpen for personer med uredelige hensikter. I likhet med tidligere omtalte Hans Morten Skivik (Monsens Revelje april 2019) som kaller seg for konflikmegler, virker det som Lingjærde...

"Jeg tror jeg hadde hatt større suksess ved å dra til Australia for å overtale kenguruer til å gå passgang, enn å få dere til å forstå hva jeg sier."
~ Kjell Inge Røkke ~

Jeg lytter til Deres synspunkter. De harmoniserer ikke med mine. Avgjørelsen er enstemmig.
~ Charles de Gaulle ~

På Arbeidsmiljøsenteret hjemmeside står det at virksomheten er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Det er et prisverdig mål for en ideell organisasjon synes nå jeg. Men ettersom de noe ubeskjedent hevder at de gjør både din og min arbeidsdag bedre, fikk jeg lyst til å sjekke ut hva de skriver om...

Som noen kanskje har forstått, dersom de har lest innlegget fra 9. juni, så skjer det saker og ting som påvirker min mulighet til å skrive om Fretexledelsen og deres atferd fremover. I alle fall om atferden berører interne forhold jeg får kunnskap om mens jeg utøver rollen som administrasjonssjef.

Siden varsling, etter rundt 10 års pause, igjen er blitt et nærmest altoppslukende tema med mye dårlige «vibber», er jeg ganske våken på hvilke politiske partier som tar dette temaet på alvor. For meg er varsling like engasjerende som bompengeavgiftene er for mange byboere rundt i landet.

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening) skriver på egen nettside at de har fått et stort gjennomslag i Stortinget for et forsterket varslervern. De tar som utgangspunkt at det i dag er mange som er redde for å varsle som følge av lojalitetsplikten i arbeidsforholdet. De skriver; «Mange har tenkt at en varsling som rammer arbeidsgiver, kollegaer...

Siden begynnelsen av mai har jeg skrevet om klagen jeg har rettet mot advokatfirmaet Grette og deres ulovlige behandling av konfidensielt granskningsmateriale. Behandler av klagen er advokatenes egen bransjeforening, dvs. Advokatforeningen. De etablerte et internt disiplinærutvalg bestående av tre advokater fra ulike firmaer, som skal vurdere...

"Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi trodde da vi begynte."
~ Dagrun Eriksen ~

"Pessimisten klager over vinden, optimisten tror den skifter retning, realisten justerer seilene."
~ William Arthur Ward ~

Her er det enda en person som smører på i usannsynlig tykke lag om forhold som ikke vil være i nærheten av å lamme norske arbeidsplasser, slik han påstår.


Ombudet fikk etter #metoo, i rekordfart, domstolsmyndighet til å gi oppreisning og erstatning rundt varsling om seksuell trakassering. Varsling om andre alvorlige kritikkverdige forhold må imidlertid fortsatt behandles i domstolen.

Beskrives du som høyt skolert, fremoverlent, proaktiv, konkurransepreget, opptatt av lønnsomhet, sterk personlighet, tydelige lederegenskaper og som i tillegg sykler både Trondheim-Oslo og Nordsjørittet hvert år, skal det ganske mye til at ikke norsk næringsliv velger nettopp deg, til toppjobben i virksomheten.

I stedet for etableringen av et ombud forteller arbeids- og sosialministeren at Arbeidstilsynet skal styrkes. Så fantastisk flott! Nå blir det nok mange skjelvende knær i arbeidsgiverkretser.

Det er vel ytterst få varslere og særlig de som varsler på øverste ledelse, og som dessuten har lidd et i første omgang rettslig nederlag, som kan si følgende; «Jeg trives på jobb!».

Det betyr at så mye som inntil 10 millioner kroner hvert eneste år går bort i skatt, fremfor til velfortjente økte lønninger til mange ansatte i Fretex eller til hjelp til nødstilte.

Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang av et kompetent dommerpanel.

Jeg leser fra nettavisen til FriFagbevegelse at Verneombud Christian Heinecke i Securitas (STAS) på Andøya lufthavn, Andenes, har gått til sak mot arbeidsgiver, etter at han mottok advarsel for å ha involvert Avinors divisjonsverneombud i Securitas interne arbeidsmiljøkonflikt. Det retten skal ta stilling til er om Heinecke som ansatt/verneombud i...

Det er viktig å påpeke at jeg ikke er tilbake fordi tingretten har dømt det slik, men fordi både ledelsen i Fretex Miljø AS og undertegnede ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen, så lenge jeg står i stillingen.

FAFO-undersøkelser viser at rundt 50 % av alle varslingssaker i Norge omhandler trakassering og utilbørlig opptreden. Det er tilfellet i Frelsesarmeen/Fretex-saken og nå også tydeligvis i Reitan-gruppen. Dagens Næringsliv innledet sin lille Reitan-føljetong sist mandag og her kan vi lese om hvordan markedssjef Jan Yngve Holen i datterselskapet...

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Fra historiedelen på PEN Internationals hjemmeside kan vi lese at mens verden i 1939 stod på terskelen til den andre verdenskrig, hadde PEN allerede etablert sentre i mange land, også i Norge.


I det underliggende er Frelsesarmeen som organisasjon omtalt i forholdsvis kritiske vendinger, og underveis i innlegget tar bloggeren for seg Fretexsaken og sitt syn på den.

Med denne lille digresjonen til side jobbet varslingsutvalget etter hvert frem en innstilling til regjeringen, som ble overlevert 15. mars 2018. Det er nå ca. ett helt år siden overleveringen og mitt inntrykk er at innstillingen ligger i en skuff ett eller annet sted i regjeringskontorene.

Er det slik at jeg som ansattvalgt styrerepresentant inn i morselskapet, ikke har anledning til å varsle om forhold andre steder i konsernet, enn der hvor jeg selv er ansatt?

Hva skal egentlig til for å vinne frem som varsler, ikke minst varsling som dessuten omhandler andre enn en selv? Både varslingsinstituttet som sådan og jeg selv har nå et akutt behov for HJELP!

Det disiplinærutvalget ønsker svar på kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen.

En ansatt som følger dette lovverket og som direkte konsekvens ender i en alvorlig varslingskonflikt med arbeidsgiver, vil raskt innse at det er stor forskjell mellom kart og terreng, mellom teori og hvordan arbeidslivet faktisk fungerer.

For å få fakta en anelse inn på riktig jorde var mitt utgangspunkt for søksmålet mot Fretex ikke krangel om 10 % årlig omsetningsøkning, men hvordan en ansatt fikk sparken pr. epost etter å ha varslet styrelederen om behandlingen han ble utsatt for i et møte med en sint og utagerende konsernsjef.

Av en ansatt i en større finansinstitusjon

Tirsdag 8. januar var det et innslag i NRK P2 programmet Ekko om varsling og styrking av varslervernet. Programmet mener jeg burde være gjenstand for en bredere offentlig debatt.


Der og da hadde jeg ingen mulighet til å kontrollere denne nye påstanden, men samme ettermiddag ble boken «Muldvarp i Siemens» hentet frem. På side 137 fant jeg én liten setning om Grimstad og det er i forbindelse med etableringen av Dalseideutvalget i 2005/2006.

Vi har gjennom dokumentasjonen og vitneuttalelser fått avklart at omorganiseringen som ble satt i gang, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS.

Snart er to intense uker på en arena hvor man knapt skjønner halvparten av det som foregår, over. Hvem det er som scorer poeng og hvem som lager selvmål har jeg ennå ikke helt klart for meg. Siden Trygve, advokaten min, plystrer litt i pausene må jeg nesten tolke det som om mye av spillet tross alt foregår på motpartens...

Mentalt går det én vei akkurat nå, og det er faktisk oppover. JPF og TN, de tidligere styrelederne i Fretex Norge var først ute av de innkalte vitnene. Fra JPF, som i dag er nest øverste leder av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, fikk vi høre at han hadde en del telefonisk kontakt med TIV etter BU sitt skriv...

Her sitter jeg hjemme i sofaen og sliter voldsomt med å skrive noen setninger. Jeg er helt tom etter min innledende partsforklaring. En partsforklaring som en tiåring ville klart å formulere bedre. Heldigvis har jeg en våken advokat i Trygve Staff som rolig får meg litt inn på sporet igjen. Noe av årsaken til det jeg føler er en elendig...

Forberedelsene er gjort unna og selv om jeg ikke kan informere all verden ønsker jeg å offentliggjøre kjøreplanen for de neste 14 dagene. Som saksøker er det vitnene vi har kalt inn som skal i ilden først. Mesteparten av den første uken går først og fremst med til advokatenes innledningsforedrag og saksøker/saksøktes partsforklaringer. På ukens...

Du tar ikke telefonen når jeg forsøker å nå deg så nå får du dette. Jeg ønsker å fortelle deg at dette fremstår som et beregnet opplegg for å skade min sak ved å fremstille meg som en ubehøvlet bølle i forkant av rettssaken.

Nå er rettssaken bare 5 dager unna og tiden går med til forberedelser i begge leirer vil jeg anta. Det er ikke til å legge skjul på at sommerfuglene danser stadig villere et sted i maveregionen, men jeg har simpelthen ikke tid til å beskrive hvordan dette føles. Men de fleste skjønner sikkert at rollen som David (versus Goliat) er...

I Dagens Næringsliv torsdag 20. desember 2018 skriver Åsne Linnerud, tidligere leder på Rjukan sykehus om hvordan hun som varsler ble omgjort til en personalsak og fikk opplevelsen av å bli stilt for retten, uten forsvarer, jury eller dommer.

Mr. Cochrane, Jeg vet at det er personer innen FA som har forsøkt å få til et møte mellom deg og meg i forbindelse med den pågående varslingssaken. Deres fremste motiv for dette er å forhindre en rettssak som uansett utfall, vil påføre FA en omdømmebelastning. Det er min oppfatning at du har gitt disse personene inntrykk av at du...

I varslersaken i Oslo tingrett mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og forskeren som varslet om dårlig arbeidsmiljø tapte forskeren, med to mot en dommerstemme på alle punkter. Heller ikke av mindretallet ble hun tilkjent noen seier, selv om mindretallet hevdet at forskeren ble utsatt for en gjengjeldelse da vedkommendes cellekulturer uten...

Prosesskrivene mellom partene går sin gang. Det er alltid slik at man venter i spenning på hva motparten foretar seg, hvilken vinkling de tar og om det kommer uventede og overraskende vendinger som får deg til å miste motet. Foreløpig må jeg si at jeg er ved godt mot og faktisk bidrar motpartens prosesskriv til en viss trygghet.

Dagen i dag har jeg ikke tenkt til å være kritisk til verken det ene eller andre, ja kanskje bortsett fra hvordan stjerna skal stå plassert på julegrana. Varsling og ytringsfrihet får jeg la være i fred de nærmeste dagene, for nå er det god mat, godt drikke og godt samvær med familie og venner som gjelder, og ikke nødvendigvis i den rekkefølgen....

Avisen Vårt Land skrev litt om saken i sommer og ønsker nå å ta et skikkelig dybdeintervju med foto og greier. Foto kunne jeg klart meg uten, men oppturen er at de visstnok skal fokusere mye på Grette-rapporten. Jeg er egentlig ganske avventende, men nå får jeg uansett følelsen av at noe skjer mens jeg venter på rettssaken som starter...

Fredag 7. desember skriver Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, et innlegg i DN hvor hun synliggjør en tro på at mer kunnskap om varsling er nødvendig. Det vil ifølge Arbeidstilsynet leder kunne bidra til at flere varsler forsvarlig og at flere ledere håndterer varsling på en god måte. Det er jeg hjertens enig i!

Jeg fikk selvfølgelig rett i at Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen ikke hadde til hensikt å gi ut Grette-rapporten til professor Gottschalk. Han har imidlertid likevel fått den, av meg. Etter relativt få dager har professoren allerede funnet «fem feil» i rapporten. I motsetning til advokatene fra Grette konkluderer professoren med at BUs henvendelse til...

I Dagens Næringsliv mandag 3. desember skrev seniorforsker Solveig Osborg Ose en kronikk om hva hun mente forårsaket de mange varslingene om arbeidsmiljøet. Hennes hovedbegrunnelse var at når virksomheter ikke har systemer eller kultur for risikovurderinger og systematisk melding og håndtering om avvik i arbeidsmiljøet, blir varsling den eneste...

Etter at Aftenposten skrev om Fretex og Grette-rapporten har jeg fått henvendelse fra professor Petter Gottschalk. Jeg kjenner til ham fra tidligere, blant annet i forbindelse med Siemens-saken. Det er fra hans hånd kommet mange bøker rundt organisert og økonomisk kriminalitet. For tiden er Gottschalk særlig opptatt av å forske på...

NRK Nyheter publiserte i går en artikkel om hovedverneombudet Runar Kjørsvik i Norske Shell. De skriver at Kjørsvik varslet om at ansatte ble eksponert for benzen-verdier utover anbefalt nivå. Samtidig pågikk en omorganisering i virksomheten hvor Kjørsvik kritiserte ledelsen for ikke å involvere de ansatte i prosessen. Norske Shell igangsatte som...


Jeg sitter henslengt i sofaen og ser på kona. For noen uker siden etablerte vi bloggen Monsens Revelje og har fått til en finfin fordeling av hvem som skal gjøre hva. Jeg skriver og Margrethe gjør alt det andre, ja bortsett fra å lage den obligatoriske skrive-kaffen naturligvis. Den oppgaven tar jeg selv, i alle fall av og til. Margrethe...

Det er ikke veldig overraskende at kommuneadvokat eller internrevisjonen har frikjent skolebyråd Thorkildsen for anklagene om alvorlig kritikkverdig lederstil i strid med lover og regler. Allerede i starten av denne saken var det mange som oppfattet «varslingen» fra utdannelsesdirektør Søgnens nærmeste krets, som et forsøk på å endre byrådslederen...

«Hei Kagge, takk for sist», jeg ser på ansiktet til en av de mest sentrale journalistene under Siemenssaken. Det er ganske utrolig, men det ser ikke ut til at han engang har blitt et halvår eldre siden vi sist snakket sammen, og det er mer enn 10 år siden. Selv føler jeg meg som en sekk poteter som for alvor...

Under følger en dansk artikkel om psykopaten som jeg har lyst til å dele i noenlunde norsk språkdrakt. Til tross for dens noe overforenklede og lett subjektive form er den interessant og etter min mening ganske relevant. Psykopater har vi overalt og mange av oss har stiftet bekjentskap med mennesker med slike egenskaper. For egen del tenker jeg at...

To dager etter at Frelsesarmeens øverste leder General Andre Cox mottar varslingen om det som skjer i Norge, får jeg svar. «Ja men det var da lovende» sier jeg til Margrethe, hun står bak ryggen min og leser innholdet i den «utenlandske» eposten. Så veldig utenlandsk er den ikke da mannen bak skrivet er et individ i den blågule flokken...

Omtrent to år etter at jeg som styremedlem i Fretex Norge varslet om styreleders og konsernleders lovstridige oppsigelse av en mangeårig ansatt, er jeg nå selv i samme situasjon. Jeg fikk sparken i januar som følge av omorganisering, påstår selvsagt konsernledelsen og med all den kjærlighet de kunne oppdrive fikk jeg muligheten til å gå på dagen....

2. januar 2018 skriver konsernsjef TIV at de ønsker et møte med meg for å «gjennomgå det nye organisasjonskartet» slik at jeg kan peke på hvilke stillinger som er aktuelle for meg. Problemet er selvfølgelig at dette kartet for lengst er vasket ren for aktuelle ledige stillinger. Jeg svarer konsernsjefen at Fretex allerede i november i fjor...

Rettsaken mellom meg og Fretex er nå bare et par måneder unna og tiden går veldig fort. Jeg ønsker i den forbindelse å drodle litt over varslersaken og ulike aspekter ved den. Som varslersak har den selvfølgelig ikke bare betydning for meg, Fretex og Frelsesarmeen, men som alle slike saker som prøves for retten får den også sin lille betydning...


Selv om jeg bruker dagene på å forsøke å hente meg litt inn igjen hjemme og i skog og mark, er jeg fortsatt styremedlem i Fretex Norge. Det betyr at jeg ennå mottar styrepapirer selv om jeg altså ikke orker å delta på flere styremøter med denne trakasserende frelsergjengen. Det gleder neppe noen av dem å sende slik info til...

Helt ut av det blå skriver konsernsjef TIV 10. november at styret i det nyopprettede selskapet Fretex Miljø AS har ansatt en person utenfra som daglig leder. Han skal tiltre senest 1. februar 2018. Det hele er ganske mystisk og fremstår ikke tillitvekkende. Konsernsjefen har gått frem på samme måte som han gjorde da han for få uker siden sørget...

Av Olav Kleven

Ydmykhet, jeg må tenke etter, hva betyr det? I Frelsesarmeen virker det noe fraværende, selv om dette er en av flere sentrale og gode grunnverdier i bibelen. I Frelsesarmeen er det et poeng i hvordan varslingen har foregått. Ledelsen/styret er uten skyld kan det virke som, og de kaster flere av de første stenene, ser splinten...

Selv om jeg nå er sykmeldt følger jeg litt med på hva som kommer inn på jobbmailen. Styret skal i slutten av oktober behandle og beslutte ny organisering basert på forslag fra konsernledelsen. I forslaget ligger det to tegninger som mer enn hinter om svak progresjon og dessuten om en usedvanlig dårlig kvalitet på arbeidet. Håndtegnede...

Dagen etter det fatale og helt forferdelige styremøtet klorer jeg ned et notat. Det vil jeg så inderlig ha tilført i protokollen for mitt saksfremlegg. I notatet beskriver jeg den umulige overmaktsituasjonen frelserne i styret og konsernsjefen utsetter meg for i styremøtene, og at det nettopp er derfor de alle vil ha sakene drøftet der. Der kan de...

Av de ca. 80 høringssvarene Arbeids- og Sosialdepartementet har mottatt i forbindelse med varslingsutvalgets innstilling for et styrket varslervern, er det ca. 67 % som stemmer for et varslingsombud. Mange av disse mener at ombudet bør ha en form for holdnings- og veiledningsfunksjon fremfor myndighet til inngripen i enkeltsaker. Ca. 17 % stemmer...

Fremdeles svimmel etter den nesten fatale første akten, ramler jeg en anelse groggy ned i stolen. De andre styremedlemmene er allerede klare, og jeg innser at det bare er å forberede seg for at andre akt av dette møtet vil bli like krevende og surrealistisk som den første. Smørblid innleder konsernsjefen med å fortelle om den gode og åpne dialogen...


Høringsfristen til varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet gikk ut 3. september, 2018. Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt rundt 80 høringssvar.

Fytte grisen hvor dårlig jeg har sovet! I tillegg er pust og puls totalt i ulage. Etter Siemensvarslingen pådro jeg meg en mavelammelse som gjør at jeg må sove med en maskin som skyver luften ned i lungene. Diagnosen er ganske alvorlig, hvilket betyr at jeg relativt ofte møter til ulike kontroller på Ullevål Sykehus. En av utfordringene jeg får...

Torsdag 6. september fikk Skoledirektør Astrid Søgnen beskjed om at hun ikke fikk fortsette i stillingen etter fylte 67 år, 8 november i år. Fredag 7. september ba Søgnen om et møte med byrådslederen. I møtet skal hun ha klaget på Inga Marte Thorkildsens politiske lederskap. Hun skal også ha bedt byrådslederen omgjøre beslutningen om at hun må...

Frelserne i styret og konsernledelsen kjører på nå som de har full kontroll over situasjonen. Som varsler og styremedlem er jeg i realiteten uskadeliggjort av maktapparatet i Frelsesarmeens ledelse, i alle fall virker det slik. Jeg antar at jeg i deres øyne utgjør en nesten like liten trussel som de utmanøvrerte tillitsvalgte og mine tidligere...

Høringsfristen til varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet gikk ut 3. september, 2018. Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt mer enn 80 høringssvar. Her er det mange advokater, arbeidsgiverorganer, fylkesmenn og fagforeninger mm. som har mye på hjertet. Foreløpig har jeg ikke rukket å gjennomgå svarene men har registrert at en...

Motgangen er tung å bære for tiden og jeg kan ikke la være å undres over tilstanden i Frelsesarmeens øverste sfærer. Alle jeg har møtt på og som kan gjøre noe med varslingen, utøver i stedet en ganske tydelig unnfallenhet og/eller medløperengasjement i de lovstridige handlingene til styret og konsernledelsen.

Bergenspolitiet figurerer til stadighet i media i forbindelse med varsling. Flere av sakene kommer fra interne polititjenestemenn som hevder ledelsen ikke prioriterer og følger opp omvarslede saker på forsvarlig vis. Den mest kjente varslingen som for øvrig la grunnlaget for andre senere varslinger, er Monica-saken. Som følge av varsling og...

Mentalt litt på hell purrer jeg styrelederen og spør etter fakturagrunnlaget for konsernledelsens koseturer til Salzburg, Island og andre reisemål, som datterselskapene i Fretex i sin helhet har tatt regningen for. Jo mer jeg tenker på det jo mer utrolig synes jeg det er at vi som dekker kostnaden morselskapet Fretex Norge utgjør, ikke skal få...

Av Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård, Fafo

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere begrenser ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnlovens paragraf 100. Forskningen viser også at det kan være risikofylt å stille kritiske spørsmål eller varsle om ulovlige og uetiske forhold på arbeidsplassen. Dersom offentlig ansatte ikke tør å ytre seg, er det...


BU som for lengst er kastet ut av virksomheten har sendt LE, som både er styreleder i Fretex og sosialsjef i Frelsesarmeen, et skriv hvor han forsøker å ta et slags oppgjør med Gretterapporten, styret og konsernledelsen. Tingene han tar opp har han tatt opp flere ganger tidligere og vil selvsagt også nå «snakke for døve ører». Jeg skjønner...

Av Curt A. Lier

Granskning har blitt en millionindustri i Norge de senere år. Mange av de store advokathusene og revisorfirmaene har egne granskningsavdelinger som tjener store penger. De lever av å finne feil eller å fastslå at det ikke er blitt begått feil, og finner som regel det de leter etter. Årsaken til at de har så...

Etter varslingen jeg sendte til alle daglige ledere og mellomledere med kopi til internrevisor hadde jeg et mikroskopisk håp om at noen ville samle seg, og kreve en mer åpen prosess hvor konsernsjefen selv måtte svare på spørsmål om varslingssaken. Selv om håpet egentlig ikke er der, kunne jeg ikke la denne siste interne muligheten stå uprøvd. Jeg...

I januar skrev BT en artikkel om at varsling kan være et potent våpen. Forfatteren hevder at selv om en er uskyldig kan varsling ødelegge en karriere. Personen med makt over den «skyldige» kan innføre tilslørte straffetiltak som å flytte den ansatte til en annen avdeling. Da gir offeret seg, som regel.

Internrevisoren i Frelsesarmeen gikk i samme rettslæreklasse som meg en gang på åtti-tallet og vi har felles bekjente. I tillegg trente vi på samme sted nede i gamlebyen i Oslo og har alltid vært på hils og gjerne utvekslet noen ord i samme slengen. Etter å ha sett MP spasere vekk fra gamle Edderkoppen Revyteater, stedet hvor advokat Kambestad skal...

8. August skrev Ragnhild Lied, lederen for UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) en kronikk i VG (se under innlegget) om varsling som en verdi og ikke et problem. Hun mener at både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med at varslingssaker blir håndtert på et tidlig stadium for å unngå både menneskelig og økonomisk tap....

Denne morgenen sykler jeg hjemmefra. Sommeren er på sitt varmeste og nok engang er jeg ute av stand til å glede meg over det, for i dag skal jeg sammen med de øvrige varslerne få fremlagt Grettes konklusjoner etter granskningen. Advokat Kambestad som jeg for alvor har opparbeidet en sterk mistillit til, er den som skal foreta redegjørelsen. Mens...

«Nobody puts Baby in a corner» sa den gode Patrick Swayze i filmen Dirty Dancing. Setningen har nærmest blitt et ikon. Den beskriver hvordan en blir forstått og opplevd av andre, hvordan janteloven regjerer, og hvilke løsninger man bruker for å endre på en adferd man ikke synes om. For de av dere som har sett Dirty Dancing ble «Baby»...

Monsens Revelje har hatt en formidabel utvikling i både likerklikk og følgere den siste tiden og det med ualminnelig god hjelp fra enkelte. Det er selvfølgelig svært viktig for meg og varslersaken at så mange viser interesse og engasjement. Mange tusen takk for det!


I det jeg hilser på kolleger mens jeg spaserer forbi resepsjonen i FØNs (Fretex Øst-Norge) hovedkvarter slår det meg igjen hvor uvirkelig denne varslingssituasjonen er. Jeg husker hvor vanskelig det var å møte i Siemenslokalene i etterkant av varslingen i 2004. Da ble jeg møtt med en mur av taushet og isolasjon som nærmest kun ble brutt av ulike...

I norsk arbeidsliv har det i det siste tiåret utviklet seg en betydelig praksis med bruk av private granskere i varslingssaker. Virksomheter som Unibuss, Veidekke, Siemens, Finance Credit, Fretex og mange andre selskaper har fått sine saker gransket av advokat- og rådgivningsfirmaer som Wiersholm, Grette, Ernst & Young, PwC og andre. Man ser at...

Styreleder LE bekrefter kort at protestskrivet mitt vil bli vedlagt styrevedtaket til omorganisering av Fretex. Noe mer får jeg ikke gjort i denne saken og om jeg skulle hatt noe tvil tidligere, er jeg nå sikker på at omorganiseringen betyr slutten for mitt arbeidsforhold i Fretex. Det er som et ekko fra tiden i Siemens da jeg varslet om...

«Hei Per-Yngve! Nå skal vi prøve bettet. En av naboene har fortalt om fisk på størrelse med Loch Ness uhyret, som farer rundt på djupet akkurat i dette vannet». Mattis gliser der han står, høy og mager med capsen på snei og fiskestanga i hånda. Han får en dovent viftende arm som svar på at denne jakta får han klare...

Denne morgenen er vakker, skyfri og allerede varm. Sommeren er snart på sitt frodigste med all verdens farger i gnistrende kontrast til rammen av blå himmel. Kan det bli bedre? Ja dessverre, for jeg er på vei til mitt neste styremøte og gruer meg noe inne i hampen. Jeg lurer på om jeg orker å gjennomgå to hele dager i...

Som mange har fått med seg fikk jeg i januar i år sparken fra både stilling og arbeidsplass. Konsernledelsen hevder min skjebne skyldes omorganiseringen mens jeg hevder det skyldes konsernledelsens ønske om å bli kvitt den som har varslet om deres uakseptable og gjentagende lovstridig atferd mot ansatte og varslere. Dette er også grunnlaget som...

Styreleder LE informerer om at min innsigelse til Grette-rapporten ikke ble protokollført siden jeg ikke deltok styremøtet. De er i sin fulle rett men frelserne er ikke på noen måte preget av et sterkt ønske om åpenhet. Konsernleder TIV kaller inn til neste styremøte allerede 27-28. juni hvor agendaen selvfølgelig er reorganiseringen. Etter...

Giske og overgrepssakene mot ham fortsetter å prege mediene. Dessverre ikke slik mange trolig kunne ha ønsket med at han fant på noe annet å gjøre enn å representere folket. Mandag 25. juni var det en tre siders artikkel i Aftenposten som omhandler hvordan kumpanene til Giske fullstendig ignorerer det faktum at Giske faktisk har innrømmet flere...

Jeg klarer ikke helt å tro dette marerittet. Grettes granskningsrapport består av 25 problemstillinger som de selv har funnet nødvendig å behandle. Det utrolige er at styret og konsernledelsen blir fremstilt som eksemplariske i sin atferd. Det er smurt så tjukt på at selv behandling av BU er fremstilt som om den er gjort med kjærlighet. Grette...

I blogginnlegget «Oslo Kommunes etikk?» skrev jeg om den pokerspillende bekjemper av «svart arbeid» i Oslo kommune, avdelingsdirektør for konserninnkjøp Gunnar Wedde. Han så selv ingen problemer med at han i egen fritid deltar i ulovlig pokerspill som involverer omsetning av «svarte penger». Etikkprofessorer og kommunale etikkutvalg har et litt...


Sommeren er én uke inn i juni og jeg er helt utkjørt først og fremst etter all ventingen på advokatfirmaet Grettes rapport. Er det virkelig noe som er verre enn å gå slik i det uvisse? Jeg er forresten ikke alene med denne følelsen for samme dag spør en av mine medvarslere om jeg har hørt noe. Nok er nok,...

14. juni 2018 skrev Dagbladet om partienes stortingsrepresentanter som bevilger seg selv en ny lønnsøkning og dermed runder én million kroner i årlig gasje. Lønnsnivået er følgelig dobbelt så høyt som gjennomsnittslønnen i Norge. De siste ti årene har stortingsrepresentantenes lønn steget med 250 000 kroner i kontrast til gjennomsnittlig...

Kambestad, advokat og partner i Grette har nettopp sendt meg en forespørsel om jeg kan stille til møte mandag 24.mai klokken 09 00. Som følge av at jeg igjen varslet og denne gang til øverste nivå i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene vil Grette gjerne intervjue meg i deres lokaler på Aker Brygge. Temaet er den mulige koblingen mellom...

Tenker jeg skal bruke denne søndagen til å forklare litt saker og ting rundt Fretex-saken og dessuten skrive litt om hvordan bloggen mottas. Mange av bloggens lesere vet at den oppstod som følge av at jeg nå er i en rettslig prosess mot min arbeidsgiver Fretex og for andre gang i mitt liv opplever represalier som følge av varsling. I...

I styrepapirene som konsernsjef TIV har sendt ut ligger det en overraskelse og venter. Saken omhandler verken varslingen eller omorganiseringen, men den avslører hvor lite vi andre ansatte i Fretex vet om hva som foregår i konserntoppen. Det er først gjennom styrevervet i Fretex Norge jeg har fått en viss tilgang på ulike uetiske problemstillinger....

I forrige blogginnlegg om kommuneetikk skrev jeg om den pokerspillende bekjemper av «svart arbeid» i Oslo kommune, avdelingsdirektør for konserninnkjøp Gunnar Wedde. Hans deltakelse i ulovlig pokerspill som involverer «svarte penger» mener han er greit, siden det er på hans egen fritid. Den neste kommunale toppen som melder seg på med tilsvarende...

Jeg innrømmer at jeg nå er ganske mistroisk til hele omorganiseringsløpet konsernsjef TIV har satt i gang. Jeg har blitt ganske sikker på at dette har med varslingen å gjøre. Jeg skriver derfor en epost til konsernsjefen hvor jeg blant annet ber ham utdype hva som ligger i uttrykket «fellestjenester», jmf punktene han har listet opp for styret som...

Enkelte, som tidligere landslagssjef i håndball Marit Breivik, sier at kunsten med å lede andre mennesker ligger i å se hele mennesket i hele situasjonen. Interessen for og gleden ved å være sammen med andre mennesker må være ektefølt. Man må forstå enkeltindividets motivasjonsfaktorer og respektere behovsforskjellene. Inkluderende ledelse betyr...


Mitt tredje styremøte har startet. Det er 2. februar i dag med fint vær og lite snø her vi sitter på Scandic hotell ved Sola flyplass i Stavanger. Jeg får igjen en plutselig trang til å spørre hvorfor disse styremøtene stort sett legges eksternt fremfor i egne lokaler og aldri i Fretex Øst-Norges lokaler, men selvfølgelig kjenner jeg svaret....

Tidligere har jeg skrevet om statens etikk i praksis i forbindelse med Innovasjon Norge, deres grundige etiske retningslinjer og valget av tidligere Siemens leder i Norge, Per Otto Dyb som styreleder. Denne gang kan jeg ikke la være å kommentere en av Oslo kommunes fremste våpendragere mot svart arbeid og hans holdning til etikk, i alle fall sin...

«FYTTEGRISEN! Er det MULIG!??» Klokken er nesten ti på kvelden og jeg dirrer av overraskelse, sinne og fortvilelse. Det ukontrollerte utbruddet har fått Margrethe til å løpe ned trappen fra andre etasje. «Hva er det som skjer?» det er nesten så hun roper. «Jeg har nettopp fått en epost fra advokat KJO. De pelsene har sabotert hele granskningen!»....

Det er nok mange som på generelt grunnlag hevder at ærlighet ikke blir belønnet og kanskje spesielt gjelder dette i arbeidslivet og i profesjonell idrett. Derimot kan belønningen ved å være uærlig vise seg i form av jobbtilbud man får basert på feil grunnlag eller at man selger produkter som lover langt mer enn det holder, eller at man ved...

«Ha det» roper jeg opp trappen men får ikke noe svar. Jeg hører hvordan Tobias og Margrethe småkrangler om plassen foran speilet. Det er underlig hvordan gutter nå ser ut til å bruke like mye tid som jenter på å «ta seg ut». Fokuset til poden er intenst rettet mot hårsveisen og all den seige voksen som må til for...

Jeg ser leende på stesønnen min, Andreas. Han har nettopp fortalt en historie som har fått både kona Margrethe og min andre sønn, Tobias til å kaste seg bakover i latter. Ved siden av Tobias, bare centimeter fra utkanten av bålstedet ligger 120 kg hund fordelt på to individer, tilfredse og sammenkrøllet etter kveldens matøkt. Vi er samlet i skogen...

Etter det siste halvårets avsløringer om profilerte politikeres seksuelle trakassering, er det grunn til å stille spørsmål om hva man egentlig oppnår med disse varslingene. Er det slik at de som turte å si ifra bare har sørget for å gjøre eget sår større og at det politiske maktsenteret ikke bryr seg tilstrekkelig om slike overgrep?

«Oj! Hva er dette?» Jeg ser på eposten som akkurat har ramlet ned i innboksen. Det er fra tidligere butikkjedesjef BU som med en nøytral overskrift «Brev til styret i Fretex Norge AS», skriver om hvordan han etter 25 år i Fretex/Frelsesarmeen har blitt behandlet av konsernsjef TIV. Den vedlagte dokumentasjonen består blant annet av et referat...


I denne omgang skal jeg ta for meg hvorfor jeg igjen står i en varslingssak og nok engang mot virksomhetens øverste ledelse. Jeg skal forsøke å beskrive hendelsene mest mulig objektivt.

Det er liten tvil om at Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten, og skoleledelsen ved Ulsrud Videregående skole er forpliktet til å foreta undersøkelser rundt Malkenes og hans omtale av en klassetime hvor elevene ble identifisert med hver sin bokstav. Elever fra hans tredjeklasse på skolen skrev deretter til Aftenposten at de følte seg krenket...

I gårsdagens Aftenposten viser Therese Sollien til tidligere Ap-statsråd Grete Fossums uttalelser om at Giske burde sagt nei takk til å delta i Dagsnytt 18 debatt. Fossum sier at hver gang han viser ansiktet sitt på tv, er det en god del kvinner som føler at denne mannen burde vi slippe å se. Han burde trekke seg stille og rolig...

Ja, da er «katta ute av sekken». Jeg er igjen i en varslingsprosess som jeg regner med vil kunne vare lenge. Grunnen til at jeg tror dette er at min motpart i saksforholdet er både Frelsesarmeens øverste ledelse i Norge, samt konsernledelsen i Fretex. Det er følgelig mange mennesker som sitter i viktige maktposisjoner de nødig vil gi fra seg...

I Stortinget er det nå sikret flertall for å innføre et lavterskeltilbud for ofre for seksuell trakassering. Dette betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemda fra neste år skal få myndighet til å gi oppreisning og erstatning i slike saker. Freddy A. Øvstegård fra SV uttaler at personer som utsettes for seksuell trakassering i dag må ta saken...

Lørdag 7. april kan man i Aftenposten lese om NHO-direktøren som tjener 3,6 millioner kroner i året, en del ganger mer enn den vanlige arbeidstaker. Som de fleste av oss har hun ingen stor lyst til i all offentlighet å uttale seg om egne lønns- og arbeidsvilkår, men motivet hennes kan muligens avvike noe fra hva vi andre legger til...

I Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse foreligger det et ganske omfattende innlegg om hvorvidt varslere bør belønnes. De viser blant annet til en spørreundersøkelse som involverte rundt 300 personer med utdannelse over gjennomsnittet i Norge. Personene ble presentert et forskningsmessig godt utprøvet scenario hvor de skulle late som de...

De siste årene har jeg trodd at hele Siemens saken for min del var noe som hørte fortiden til. Jeg har arbeidet ganske hardt for å radere det hele ut av livet mitt og konsentrere meg om hyggeligere ting. Men som en plagsom liten møkkabikkje som stadig napper meg i ermet og av og til ganske kraftig også, vender saken...

Midlertidig ansettelse er et forhold som bare kan avtales i nærmere angitte tilfeller. Midlertidig ansettelse innebærer at arbeidsavtalen opphører av seg selv når ansettelsestiden er utløpt, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Stillingsvernet er følgelig vesentlig svakere enn ved fast ansettelse.


I Fafos undersøkelse fra 2016 er destruktiv ledelse, mobbing og trakassering, brudd på etiske retningslinjer og forhold som kan medføre fare for liv og helse blant de kritikkverdige forholdene som ble hyppigst observert. Destruktiv ledelse og trakassering står ifølge Fafo for 38 % av alle kritikkverdige forhold det blir varslet om. Ytterligere 5 %...

Regjeringen nedsatte 11. november 2016 et utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalget skulle i denne forbindelse sørge for at hensynet til den som varsler og den eller de det...